Modlitba s papežem

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.

Modleme se k Panně Marii, aby získala dar míru pro celý svět, zejména pro sužovanou Ukrajinu.

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala

„Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol pohozených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků křesťanského milosrdenství. Jak se však člověk vůbec může ještě dívat na tolik utrpení, které (slovy papeže) je plodem „kruté a nesmyslné války, která jako každá válka znamená porážku pro všechny, pro nás všechny“ a trvá již více než měsíc?

Modleme se společně za ukončení války proti Ukrajině

Za slova bez činů neskryjeme skutečnou realitu. To je hlavní důraz nezvykle ostrého vyjádření a naléhavé prosby papeže Františka za ukončení války vedené proti Ukrajině: „Na Ukrajině tečou řeky krve a slz. Nejde o vojenskou operaci, ale o válku, která rozsévá smrt, zkázu a utrpení. Počet obětí roste, stejně jako počet lidí, kteří utíkají, zejména matek a dětí. Potřeba humanitární pomoci v této sužované zemi každou hodinou dramaticky roste.“

Modleme se za větší zodpovědnost médií při šíření zpráv

Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František poukázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli na proud špatných zpráv. Máme kolem sebe barikády neochoty zabývat se těmi věcmi kolem sebe, které se nás nedotýkají přímo. Obrnili jsme se proti nim. Uprostřed tolika špatných zpráv však existují dobré věci.

Modleme se za obnovu sociálního smíru v Kazachstánu založeném na dialogu, spravedlnosti a společném dobru.

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí

Modleme se, aby zvítězila bratrská harmonie a pokojná cesta dialogu mezi národy v oblasti Afrického rohu, zejména Etiopie.

V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek modlit se růženec

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku

Všeobecný úmysl: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.

Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi

Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.

Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.

Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození

Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam, Boží lásku

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia

Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti  a napomáhá překonat důsledky pandemie

– modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!

– modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království

– modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce

– modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce

Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána.

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

– modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.

Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.

Modleme se za biskupskou synodu o Amazonii, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu Svatému, který ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.

Úmysl všeobecný: Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Úmysl všeobecný: Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Úmysl evangelizační: Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované kardinály.

Modleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti

Abychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.

Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

– Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.

– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat

– aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj

– abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází

– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství

– za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostněse svěřovali plánu, který s námi má.

Za setkání papeže Františka s představiteli církví a křesťanských společenství Blízkého východu v Bari a za mír na Blízkém východě

– aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byli obdárováni pokojem a mírem

– Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

– prosme Pána, ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá říkat NE násilí a pomstě a všem pomáhá společně vytvářet pokoj

– modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže

– aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky

Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018

– modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu

Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů

– modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků

Za mírnost a vnímavost vůči lásce

– modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha

Za poznávání Bible

– modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium

Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech„Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku povodní, a také projevit svoji hlubokou účast na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany postižených hurikánem a obrovskými záplavami, které připravily mnoho lidí o život, tisíce lidí donutily k útěku a způsobily nezměrné škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těšitelku zarmoucených, aby vyprosila u Pána milost útěchy těmto našim těžce zkoušeným bratřím,“ uvedl v neděli 3. září po modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí papež František.

Za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací

– modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.

Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem

– ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.

Za nová kněžská povolání

– proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.

Vatikán - Naléhavým úmyslem Apoštolátu modlitby papeže Františka pro tento měsíc je modlitba za oběti neštěstí a pronásledování. Pamatujme zvláště na neštěstí lidí po přívalových deštích v kolumbijském městě Mocoa, oběti válečného násilí v Kongu a modleme se za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby vytrvali v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.

Doba postní jako čas milosti k obrácení

– za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.

Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu, oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky (srv. Ef 6,11).