Majetkové narovnání

Ostrava (pas) - Již více než rok uplynul od termínu, ve kterém mohly církve a náboženské společnosti požádat o navrácení svého nemovitého majetku. Ostravsko-opavská diecéze podala podle Zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi celkem 346 výzev. V průběhu minulého roku začal stát postupně vydávat jednotlivé lesní a zemědělské pozemky.

Radio Proglas odvysílalo rozhovor s generálním vikářem Mons. Martin Davidem na téma majetkového narovnání. V rozhovoru s redaktorem Antonínem Žolnerčíkem vysvětluje generální vikář podstatu majetkového narovnání i nejčastější otázky v této souvislosti kladené. Dotýká se také aktuálního průběhu narovnání v Ostravsko – opavské diecézi, způsobu hospodaření s navráceným majetkem i finanční náhradou.

Záznam rozhovoru je možné si poslechnout v audioarchivu Proglasu: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2014-12-04-22-00.html

Ostrava- Biskup František Václav Lobkowicz se obrací na věřící své diecéze dopisem, ve kterém blíže osvětluje dopady majetkového narovnání na ostravsko – opavskou diecézi. Dopis je distribuován do všech 276 farností diecéze tak, aby se dostal k co největšímu počtu věřících. S ohledem na dvojjazyčnost některých farností je dopis k dispozici také v polštině.„Od přijetí zákona o majetkovém vyrovnání už uplynul víc než rok a v naší společnosti neustávají diskuze o tom, zda je majetkové vyrovnání přiměřené nebo dokonce, zda je zákonné. Církev byla během tohoto období mnohokrát obviňována z hamižnosti a nejrůznějším způsobem očerňována, často s využitím polopravd a lží. Velmi by mne mrzelo, kdyby tyto informace ve Vás vyvolávaly neopodstatněnou nedůvěru a podezření. Proto Vás chci seznámit s tím, jak se majetkové narovnání dotkne naší ostravsko – opavské diecéze,“ píše ve svém dopise biskup Lobkowicz.

Celý text dopisu ke stažení v češtině zde.

Celý text dopisu ke stažení v polštině zde.

Téma církevních restitucí hýbalo mediální i politickou scénou celý loňských rok. Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David trpělivě celý rok odpovídal novinářům na jejich otázky, které se stále točí okolo majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Hned na začátku roku 2014 jsme generálnímu vikáři položili několik otázek také za redakci OKNA.

Zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi vymezil rok 2013 na podání žádostí o navrácení majetku zabaveného státem v roce 1948. Máme již více než polovinu tohoto období za sebou. V jaké fázi je podávání žádostí v případě ostravsko-opavské diecéze?

V případě naší diecéze máme po osmi měsících od začátku roku podáno celkem 200 žádostí o vydání majetku. Žádosti byly adresovány především Lesům ČR, Státnímu pozemkovému fondu a dalším institucím, které jsou podle zákona o majetkovém narovnání povinnými osobami. Prakticky to znamená, že jsme podali žádosti o vydání majetku za Biskupství ostravsko-opavské a za velkou část z celkem 276 farností diecéze. Žádosti za zbývající farnosti bychom rádi podali do konce října letošního roku. Přestože od podání prvních žádostí už uplynulo více než půl roku – a zákon ukládá, že do šesti měsíců od podání žádosti má být uzavřena dohoda o vydání majetku – zatím nám žádný majetek ze strany státu vydán nebyl. Bohužel se mnohdy spíše setkáváme s nepřipraveností, neochotou a hledáním nejrůznějších důvodů, proč nám majetek vydán být nemůže.

Praha - Situaci okolo majetkového narovnání státu s církvemi, kterou znovu rozvířilo včerejší jednání Ústavního soudu, okomentovaly dnes přední deníky v zemi. Přinášíme komentáře Hospodářských novin a deníku MF DNES.

Kejklíři v ústavním Brně

Jiří Leschtina, Hospodářské noviny

Dvacetiletá anabáze církevních restitucí byla hodně ponuré drama. Kdo ale mohl tušit, že se před Ústavním soudem změní v absurdní komedii. Hořký tón jí udali už poslanci, když vyslali do Brna jako jednu ze zástupců stěžovatelů Zuzku Bebarovou-Rujbrovou z KSČM. A tak jsme sledovali, jak v chrámu ústavnosti pohrobek pachatelů velké dějinné loupeže vystupuje v roli žalobce proti okradeným.

Praha - Státní pozemkový úřad, Lesy České republiky jako hlavní povinné osoby a Římskokatolická církev jako hlavní oprávněná osoba (ve smyslu zák. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - dále jen "ZMV") se společně dohodly na podobě výzvy k vydání majetku. Představitelé SPÚ, LČR a České biskupské konference po několika týdnech intenzivního jednání dospěli ke konsensu v otázce formálního uspořádání "Výzvy k vydání majetku (věcí a jiných majetkových hodnot)". Vzhledem k tomu, že k uplatnění majetkového nároku dle ZMV nebyl vydán prováděcí předpis, byla jednotlivá zákonná ustanovení společným úsilím zapracována do výzvy k vydání majetku. Akceptování jednotné podoby této výzvy stranou povinnou i oprávněnou je klíčovým předpokladem k uskutečnění naturálního majetkového vyrovnání, neboť usnadní celý proces jak sestavení a podání majetkových nároků oprávněnými osobami, tak jejich zpracování a vyhodnocení osobami povinnými. "Pro nás je důležité, že nám oprávněné osoby budou předkládat majetkové nároky jednoznačně definované a připravené tak, abychom je mohli bez zbytečných obtíží posuzovat," podotýkají shodně JUDr. Petr Šťovíček, ústřední ředitel SPÚ, a Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel LČR pověřený zastupováním generálního ředitele. "Shoda na tom, jak bude výzva vypadat, mj. znamená, že byly hned v začátku odstraněny některé otazníky, které by při uplatnění nároků oprávněných osob mohly způsobit nepříjemné průtahy,"doplnil Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK

Autor zprávy: Vojtěch Macek

Praha -Biskupové posílají věřícím pastýřský list, který se věnuje problematice majetkového narovnání.V listu, který se bude číst při bohoslužbách v neděli 3. března připomínají osudový zásah komunistického režimu do života církví v roce po roce 1948 a vyjadřují naději, že majetkové narovnání přispěje k větší svobodě církve ve společnosti. " Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve" - píší v listu biskupové .

Plné znění textu najdete zde.

Praha - Schválením zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody začíná nová etapa života církví v České republice. Řeholní sestry na počátku adventní doby zahájí modlitby za moudré spravování vráceného majetku.

Bratři a sestry,minulou neděli proběhla ve všech farnostech sbírka na potřeby diecéze. Chci Vám poděkovat za Váš příspěvek do této sbírky, která každoročně slouží k pokrytí provozních nákladů naší diecéze. Jak jistě víte, parlament v uplynulých dnech přijal Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Naplněním tohoto zákona skončí model závislosti církve na státu, který byl nastaven komunistickým režimem v roce 1949. Církvi byla rozhodnutím minulého režimu zabavena většina majetku a stát se zákonem zavázal hradit mzdy a další náklady provozu církve například opravy. Jak špatně tento závazek plnil, víme ze zkušenosti uplynulých let.

Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.

Přehled kroků při vydávání původního majetku církví a náboženských společností 1. Ve lhůtě do 31. 12. 2013 vyzve církevní subjekt (např. farnost, biskupství, řád) povinnou osobu (Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, státní organizace) k vydání konkrétní věci, která patřila do původního církevního majetku. V případě Ostravsko-opavské diecéze bude výzvy k vydání majetku farností připravovat biskupství na základě zmocnění plnou mocí. V žádném případě se nevrací majetek, který nyní patří obcím, krajům nebo fyzickým a právnickým osobám! Rovněž se nebudou vracet věci, které je upraveny v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání (např. pozemky zastavěné po zestátnění, sportoviště).

ZÁKON ze dne 8. listopadu 2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

Plné znění zákona naleznete na stránce Ministerstva kultury České republiky.