Majetkové narovnání

Radio Proglas odvysílalo rozhovor s generálním vikářem Mons. Martin Davidem na téma majetkového narovnání. V rozhovoru s redaktorem Antonínem Žolnerčíkem vysvětluje generální vikář podstatu majetkového narovnání i nejčastější otázky v této souvislosti kladené. Dotýká se také aktuálního průběhu narovnání v Ostravsko – opavské diecézi, způsobu hospodaření s navráceným majetkem i finanční náhradou.

Ostrava – Na přelomu listopadu a prosince proběhla čtyři setkání ekonomických rad farností s vedením diecéze. Smyslem setkání bylo představit základní principy a výhledy hospodaření diecéze a farností po majetkovém narovnání. Prezentace použitá při těchto setkáních je k dispozici ke stažení zde.

Praha - Situaci okolo majetkového narovnání státu s církvemi, kterou znovu rozvířilo včerejší jednání Ústavního soudu, okomentovaly dnes přední deníky v zemi. Přinášíme komentáře Hospodářských novin a deníku MF DNES.

logocbkPraha -Biskupové posílají věřícím pastýřský list, který se věnuje problematice majetkového narovnání. V listu, který se bude číst při bohoslužbách v neděli 3. března připomínají osudový zásah komunistického režimu do života církví v roce po roce 1948 a vyjadřují naději, že majetkové narovnání přispěje k větší svobodě církve ve společnosti. " Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve" - píší v listu biskupové .

Praha - Státní pozemkový úřad, Lesy České republiky jako hlavní povinné osoby a Římskokatolická církev jako hlavní oprávněná osoba (ve smyslu zák. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - dále jen "ZMV") se společně dohodly na podobě výzvy k vydání majetku.

Praha - Schválením zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody začíná nová etapa života církví v České republice. Řeholní sestry na počátku adventní doby zahájí modlitby za moudré spravování vráceného majetku.

znakbiskupadoo1Bratři a sestry,

minulou neděli proběhla ve všech farnostech sbírka na potřeby diecéze. Chci Vám poděkovat za Váš příspěvek do této sbírky, která každoročně slouží k pokrytí provozních nákladů naší diecéze. Jak jistě víte, parlament v uplynulých dnech přijal Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Naplněním tohoto zákona skončí model závislosti církve na státu, který byl nastaven komunistickým režimem v roce 1949. Církvi byla rozhodnutím minulého režimu zabavena většina majetku a stát se zákonem zavázal hradit mzdy a další náklady provozu církve například opravy. Jak špatně tento závazek plnil, víme ze zkušenosti uplynulých let.

Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.

ZÁKON ze dne 8. listopadu 2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

 Přehled kroků při vydávání původního majetku církví a náboženských společností

 1.       Ve lhůtě do 31. 12. 2013 vyzve církevní subjekt (např. farnost, biskupství, řád) povinnou osobu (Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, státní organizace) k vydání konkrétní věci, která patřila do původního církevního majetku. V případě Ostravsko-opavské diecéze bude výzvy k vydání majetku farností připravovat biskupství na základě zmocnění plnou mocí. V žádném případě se nevrací majetek, který nyní patří obcím, krajům nebo fyzickým a právnickým osobám! Rovněž se nebudou vracet věci, které je upraveny v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání (např. pozemky zastavěné po zestátnění, sportoviště).