Výroční zprávy

Milí čtenáři naší Výroční zprávy,

každá instituce ráda prezentuje výsledky své práce, ráda poinformuje o událostech, které se v rámci jejího působení odehrály. Rovněž Biskupství ostravsko-opavské se takto rádo pochlubí a svým příznivcům předkládá Výroční zprávu, která připomene velkou řadu akcí, které se během roku 2015 odehrály v naší režii. Většina aktivit proběhla v rámci pevně stanoveného pastoračního plánu. Jistě si všimnete, kolik různých oblastí společenského, ale i církevního života je zasaženo. Církev má své místo ve společnosti a já budu rád, když si to třeba i skrze tuto výroční zprávu uvědomí stále víc lidí.

Milí přátelé,

jistě jste už měli někdy možnost si přečíst nějakou výroční zprávu. Mnoho podniků a společností vydává kařdoročně jakousi brožuru, která má přiblížit jejich činnost a jistě být tak trochu i reklamou.

Naše výroční zpráva, kterou vydáváme letos poprvé, rozhodně reklamou být nechce, ale má za úkol přiblížit nejširší veřejnosti činnost církve, která je přece stálým výrazem Ježíšovy přítomnosti v tomto světě v Jeho Tajemném těle, jak je církev také nazývána. Chce ukázat, že církev v první řadě plní poslání, které ji dal sám Ježíš - hlásat evangelium o životě věčném, učit všechny a posvěcovat je svátostmi svěřenými Kristem. Přes všechny maléry a někdy i skandály chce ukázat, že se snaží uskutečňovat to největší přikázání, kterého se nám dostalo, totiž že máme milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe. Tedy že jejím posláním je vnášet do života lidské společnosti skutečný pokoj, který různé velmi pomíjivé radovánky tohoto světa nemohou nahradit.