Přejít na web www.doo.cz

Pomoc se službami ve farnosti

Na základě dotazníku, který vznikl ze synodálních setkání ve farnosti, chceme požádat o uvedení kontaktu, abychom Vás mohli požádat o konkrétní pomoc. V poznámce, která bude při vyplňování povinná, prosím, uveďte službu, ve které chcete v naší farnosti pomoci. Služby: brigády, pomoc při pořádání akcí (např. Noc kostelů, farní kafé, farní den, Rodinná olympiáda, atd.), úklid, úprava zeleně, poskytnutí květin pro výzdobu kostela, zpěv, hudební doprovod, lektorská služba, modlitba sv. růžence přede mší svatou, farní časopis, pomoc při správě sociálních sítí a webu farnosti, svozy na mši svatou a farní akce, návštěvy seniorů, jiné (uveďte jaké)

Akce začíná 31.3.2023.

Registrace probíhá od 31. 3. 2023 12:05 do 31. 12. 2023 23:59


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz