Přejít na web www.doo.cz

Další témata - synoda

Můžete si vybrat jedno z témat nebo můžete navrhnout vlastní téma. Témata k výběru: Slavení víry v rodinách Radost při liturgii Liturgie v přírodě Setkávání nad společenskými tématy Uprchlíci z Ukrajiny a my Naše farnost a životní prostředí Zprostředkování křesťanských témat žákům ZŠ v našem městě (téma pro pedagogy) Staří a nemocní našeho farního společenství Vlastní téma Do poznámky, která bude při vyplňování povinná, uveďte, prosím, Vámi vybrané téma. Děkujeme.

Akce začíná 28.5.2022.

Registrace probíhá od 28. 5. 2022 18:00 do 31. 8. 2022 23:59


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz