Přejít na web www.doo.cz

Jednodenní DO v tichu - "Návod k modlitbě, který nám zanechal sv. Ignác z Loyoly"

Jednodenní duchovní obnova v tichu. Téma: "Návod k modlitbě, který nám zanechal sv. Ignác z Loyoly". Doprovázet Vás bude P. ThLic. Jan Wojnar. Termín: sobota 12. března 2022 od 8:30 do 18:00. Cena s obědem a večeří v exercičním domě Český Těšín: 300,- Kč

Akce začíná 12.3.2022.

Registrace probíhá od 28. 11. 2021 14:20 do 8. 3. 2022 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 2 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz