Přejít na web www.doo.cz

Přihláška do výuky náboženství pro školní rok 2021/2022

Přihláška do náboženství pro rok 2021/2022 - Římskokatolická farnost Frýdek Do oddílu "Poznámka", která se musí vyplnit povinně, napište, prosím, třídu, do které bude dítě v tomto šk. roce chodit a taky přijaté svátosti - křest, svátost smíření, svátost eucharistie.

Akce začíná 14.6.2021.

Registrace probíhá od 14. 6. 2021 00:01 do 5. 9. 2021 23:59


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz