Přejít na web www.doo.cz

Jednodenní DO v tichu - Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (25.9.) - doprovází P. Jan Wojnar

Jednodenní duchovní obnova v tichu - opět nabízíme téma, které jsme měli v kalendáři již dříve, ale díky proticovidovým opatřením se nekonalo. Jednodenní duchovní obnova nabízí účastníkům možnost ztišit se, ponořit do přednášek, věnovat se rozjímání v tichu, účastnit se mše svaté a adorace, využít příležitost ke zpovědi... Čas trvání: sobota od 8:30 do 18:00, cena: 300,- Kč (s obědem a večeří). Informace: www.exercicnidumceskytesin.cz, email: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 25.9.2021.

Registrace probíhá od 2. 3. 2021 09:15 do 21. 9. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 5 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz