Přejít na web www.doo.cz

Nový život (19.-21.11.) - zážitková duchovní obnova - Škola evangelizace sv. Ondřeje

Jedná se o duchovní obnovu formou zážitkového kurzu. Pořadatelem je Škola evangelizace sv. Ondřeje. Kurz je určen všem pokřtěným dospělým - jak těm, kteří se cítí jako řadoví věřící, nebo možná chodí do kostela jen občas a Boha vlastně hledají. Kurz obohatí také i ty, kteří jsou v církvi aktivní a hledají nové podněty a inspiraci. Kurz "Nový život" je víkend plný přednášek, svědectví, modlitby chval a zpěvu, názorných ukázek, ale také času pro osobní rozjímání, pro mši svatou. Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě Český Těšín: 1580,- Kč. Kontakt: novaevangelizace.cz , email: sesvondreje@gmail.com

Akce začíná 19.11.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 14:30 do 16. 11. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 0 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz