Přejít na web www.doo.cz

Ignaciánská duchovní obnova (9.-12.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ

Exercicie v tichu. Doprovází P. ThLic. Jan Adamík SJ. Téma: Rozlišování myšlenek a hnutí podle svatého Ignáce z Loyoly. Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě v Českém Těšíně: 2220,- Kč. Kontakt: web: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 9.9.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 14:00 do 6. 9. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 6 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz