Ostrava – Seznamte se s pilíři naší služby společnosti v kostelích, komunitních centrech, školách i nemocnicích. Vydáváme Výroční zprávu ostravsko-opavské diecéze za rok 2022. Představujeme také základy našeho hospodaření, díky kterému můžeme investovat do práce s lidmi.

VZ 2022 BOO 210x210 pages

Výroční zprávu diecéze si můžete stáhnout ZDE.

„Hospodaříme, abychom se mohli i v budoucnu naplno věnovat tomu hlavnímu – pastoraci a evangelizaci,“ zdůrazňuje biskup Martin David, že hlavní prioritou církve je práce s lidmi. „Za rok 2022 ve farnostech přijalo křest 2477 osob. Jejich doprovázení je pro nás velkým závazkem,“ podotýká ostravsko-opavský biskup. Církev proto nabízí a podporuje aktivity, ve kterých se může člověk v jakékoli fázi života přibližovat k jeho smyslu – Bohu. V roce 2022 se to projevilo třeba při evangelizačním projektu Boží město ve Frýdku-Místku, který ve veřejném prostoru oslovoval obyvatele města. Mosty mezi církví a společností staví také projekt Otevřené chrámy, díky kterému kostely diecéze zaznamenaly 235 tisíc návštěvnických vstupů. Pilířem pastorace je doprovázení dětí a mladých. Diecézního setkání dětí a rodin na Prašivé se zúčastnilo na tisíc lidí a diecéze se soustředí také na neustálé vzdělávání katechetů. Finanční i lidskou podporu získávají mladí animátoři, kteří ve svých farnostech organizují farní tábory nebo víkendovky pro společenství. Službou celé společnosti je doprovázení rodin, podpora manželských párů v krizi, duchovní péče v domovech pro seniory, nemocnicích nebo i věznicích. Tam všude jsou potřeba lidé, kteří přinášejí křesťanskou lásku lidem naší doby. Náklady na mzdy pro kněze, pastorační pracovníky a další zaměstnance biskupství jsou tedy především investicí do lidí. Osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění atp.) dosáhly v roce 2022 výše 195 mil. Kč. Biskupství také může díky hospodaření pomáhat farnostem, oblastním charitám nebo církevním školám, které zřizuje, předfinancovat dotační tituly. Díky tomu se daří opravovat kostely, školní třídy i charitní domovy.

S péčí dobrého hospodáře

V roce 2030 přestane církev dostávat od státu příspěvek na mzdy duchovních a v roce 2043 také paušální finanční náhradu. „Abychom mohli udržitelně financovat mzdy pro duchovní i zaměstnance a veškeré další aktivity, pečlivě se na odluku od státu připravujeme. K ekonomice biskupství přistupujeme s péči dobrého hospodáře a naše aktivity diverzifikujeme,“ otevírá téma diecézní ekonomka Marta Hrušková. V souladu s přírodou hospodaříme na pozemcích, které církvi stát vrátil v rámci církevních restitucí.

„Hlavním zdrojem výnosů Biskupství ostravsko-opavského byly výnosy z hospodaření odboru Biskupských lesů, a to včetně provozních dotací,“ uvádí ekonomka biskupství Marta Hrušková. Přístup řádného hospodáře v lese ukládá moudře investovat – zejména do pestrého a udržitelného zalesňování. Ředitele Biskupských lesů Libora Konvičného těší, že i přes některé kalamity se podařilo udržet plánovaný hospodářský výsledek. „U nahodilé těžby se jednalo především o likvidaci kalamity způsobené dlouhotrvajícím suchem, václavkou a následně kůrovci, konkrétně v rámci ostravické lesní správy na revírech Ondřejník, Javorník a částečně na revíru Trojanovice, v jesenické části majetku byly nejvíce postiženy revíry Drakov a Polom poblíž Heřmanovic. I přes tento nepříznivý stav, který je vždy poznamenán zvýšenou pracností a problémy při zpeněžení vytěženého dříví, se nám podařilo udržet plánovaný hospodářský výsledek,“ těší Konvičného. Lesní hospodaření se zároveň neobejde bez investic – zejména do pestrého a udržitelného zalesňování.

Kromě lesního hospodaření se Biskupství ostravsko-opavské soustředí také na zemědělskou činnost prostřednictvím Agropodniku Dvorce a.s., který na pláních Nízkého Jeseníku chová na rozloze 2,7 tisíce hektarů hovězí dobytek. Biskupství se stará také o nemovitosti, které generují příjmy z nájemného. „V souladu s dlouhodobou investiční strategií také zhodnocujeme majetek na trhu s finančními produkty,“ uvádí Hrušková s tím, že hospodaření Biskupství ostravsko-opavského každoročně prochází externím auditem. Podrobnější čísla si můžete najít ve výroční zprávě.

Spoluúčast věřících ve vyhlášených sbírkách i celodiecézní solidaritě

Nedílnou součástí financování církve i jejích dobročinných aktivit je spoluúčast věřících. Bez ní by se neobešly farnosti ani nejrůznější charitativní projekty. Projevuje se to při celodiecézních sbírkách, kterých je v roce hned několik. Zde přinášíme výsledky těchto sbírek za rok 2022.

Věřící se podílejí také prostřednictvím DMS fondu na financování mezd duchovních a různých pastoračních a stavebních projektů. Takzvaný Diecézní mzdový a solidární fond založilo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2022. Do DMS fondu odvádějí farnosti příspěvky podle počtu věřících a příjmů z hospodářské činnosti. V prvním roce fungování fondu se tak vybralo 12,6 milionu Kč. Devět milionů Kč šlo na mzdy pro kněze a další pracovníky ve farní a děkanátní pastoraci. Jedná se zhruba o desetinu celkových nákladů, které Biskupství vloni na mzdy duchovních vynaložilo (i s pojistným to bylo 95,2 milionu Kč). Zbylé tři a půl miliony Kč směřovaly prostřednictvím stavebního a pastoračního fondu zpět do farností, které si díky tomu mohly dovolit některé nutné opravy nebo pastorační aktivity. Více informací naleznete v samostatném článku ZDE.

Pin It