Diecéze – První adventní nedělí věřící vstoupili do času očekávání na příchod Ježíše o Vánocích a nového liturgického roku. Advent je především obdobím vnitřní přípravy. Jak uvádí například slezský duchovní autor Angelus Silesius (17. století), člověku nic nepomůže, kdyby se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil, ale ‚nenarodil se‘ v srdci člověka.

Adventní období má dvě části: (1) do 16. prosince a (2) 17. – 24. prosince. Druhé jmenované již úzce připravuje na Vánoce: při mších se čte o událostech z Bible, které se odehrály těsně před narozením Ježíše. Při mši svaté i při modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó antifony“. Tyto krátké texty, které jsou perlou mezi modlitbami a svým původem sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou pojmenovány podle jejich počátečního písmena v latině. Každá z antifon vzdává hold očekávanému Spasiteli a s prosbou o jeho příchod. Příkladem je antifona z 22. prosince: „Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!“ Ó antifony byly mnohokrát zhudebněny.

V první části adventu se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: Rorate, coeli, desuper = Rosu dejte, nebesa, shůry.  Roráty jsou ranní mše ke cti Panny Marie. V poslední době se v některých kostelích slaví jen při svíčkách.

8. prosince se slaví slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Událost nepřipomíná početí Ježíše, jak bývá mnohdy mylně uváděno, nýbrž skutečnost, že sama Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu.

Na období před Vánocemi se také rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může připomínat blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec). Za předchůdce současného adventního věnce lze považovat evangelického teologa Johanna Hinricha Wicherna (19. století).

Zdroj: Církev.cz

Začátek adventní doby v diecézi

Na to, jak první adventní neděli prožili farnosti, se podíváme ve fotogalerii.  V Rychvaldu první adventní svíčku na věnci zapálil P. Petr Plachký. V kostele sv. Jana a Pavla v Místku požehnal adventní věnce P. Václav Rylko a nejmenší holčička zapálila první adventní svíci. Mši svatou s žehnáním adventních věnců sloužil v kostele sv. Vavřince v Paskově P. Piotr Nawarowski, administrátor farnosti. V katedrále Božského Spasitele ji slavil P. Jan Plaček a v kostele sv. Martina v Krnově P. Karel Doležel. Při dětské mši svaté první neděli adventní požehnal adventní věnce P. Vít Zatloukal a seznámil děti s novou adventní aktivitou, při které je bude provázet plyšový oslík. V Petrovicích u Karviné do nového liturgického roku vstoupili s biskupem Martinem Davidem, jenž zde udělil devíti věřícím svátost biřmování. 

Fotogalerie z Rychvaldu: Michaela Gavláková / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Místku: Ivana Bužková / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Paskova: Vladimír Liška / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Ostravy: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Krnova: Aleš Repka / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Ludgeřovic: Jarmila Fussová / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Petrovic u Karviné: Jaroslav Maslowski  / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Pin It