Při čtení dnešních textů mi přišel na mysl jiný biblický příběh: Mojžíš stojí na úpatí hory Chodeb před hořícím keřem a slyší velmi potěšující slova: „Viděl jsem utrpení mého lidu v Egyptě a slyšel jsem jeho kvílení pro tvrdost jeho poháněčů. Znám jeho bolest a sestoupil jsem, abych ho vysvobodil“ (Ex 3, 7–8). Vtom ho jako blesk z jasného nebe zasáhnou slova: „Pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta“ (v. 10). A bylo po radosti...


beach 4455224 1280


Dnes Bůh skrze proroka Izajáše oznamuje pokoj pro svůj lid: „... obrátím k němu pokoj jako řeku“ (Iz 66, 12). A Ježíš podle vzoru svého Otce posílá lidi, aby slíbený pokoj přinášeli oni: „Jděte!... Řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!'“ (Lk 10, 3. 5). Na rozdíl od Mojžíše učedníci se nevymlouvali, šli a evangelista říká, že „se vrátili s radostí“ (v. 17)

V těchto obrazech se jasně ukazuje základní pravidlo jednání Boha: vždy jedná ve spolupráci s člověkem. Tak i my jsme v naší době povoláni přinášet pokoj. Jak to máme dělat? Návod je jednoduchý – takový, jaký dostali učedníci: „Řekněte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království'“ (v. 9).

Žalmista nakonec všechno zatluče – výsledek je tak jako tak věcí Boha: „Pojďte a podívejte se na Boží díla; úžas budí skutky, které činí lidem“ (Ž 66, 5). Ale také nechává cosi na člověku: „Bůh... neodmítl mou modlitbu“ (v. 20).

Takže to, že patříme Bohu, že ho milujeme, vůbec neznamená, že všechno necháme na něj a my jen budeme (ne)trpělivě čekat, až Bůh uskuteční své plány. Ne, my jsme povoláni spolupracovat s ním. Kdosi řekl, že pokud Bůh udělá svých tisíc kroků k tobě, ale ty neuděláš ten svůj jediný krůček k němu, nesetkáte se. Nebudu-li lidem ohlašovat Boží království a jeho mír, Bůh může udělat tisíce kroků ke klidu, ale stále bude chybět ten jeden můj.

Staňme se tedy během těchto dnů nositeli klidu. Mluvme o Božím království, o jeho pokoji. Ať z plnosti srdce mluví naše ústa (Lk 6, 45).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk

Foto: Pixabay.com

Pin It