Polsko - Dne 18. října zemřel ve věku 91 let P. Edward Gorecki, rodák ze Stonavy a bývalý vedoucí Katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pohřeb zesnulého kněze se uskuteční 25. října v 11.00 ve vratislavské katedrále sv. Jana Křtitele, pohřben bude na vratislavském hřbitově sv. Vavřince.


Narodil se 3. srpna 1930 ve Stonavě, odkud odešel v roce 1949 do Olomouce, aby zde studoval bohosloví. Po zrušení Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty komunistickým režimem odešel do Polska, kde na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi studium kněžství dokončil. V tomto městě též 23. června 1963 přijal svátost kněžství.


V letech 1963–1967 se specializoval na kanonické právo na KUL (Katolická univerzita v Lublinu, polsky Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,) v Lublinu. V roce 1967 získal titul magistr a licenciát kanonického práva (Mgr. a ICLic.), v roce 1972 pak doktorát v témže oboru (ICDr.). V roce 1990 se habilitoval na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi, v r. 1995 získal titul profesora.


V letech 1967–1969 vykonával funkci obhájce manželského svazku u Arcibiskupského soudu ve Vratislavi, v letech 1969–1994 byl vicekancléř arcibiskupské kurie ve Vratislavi a členem různých grémií (konzultačních). Od r. 1971 vyučoval kanonické a konfesní právo na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi a v letech 1979–2005 tam byl vedoucím Katedry kanonického práva. Byl vedoucím Katedry církevního práva CMTF UP od jejího vzniku v r. 1997 až do června 2005.


Zabýval se manželským právem, otázkou kolegiality a ekumenismu v církvi. V češtině publikoval dvě monografie, několik článků v odborných sbornících a skripta k výuce. V polštině zveřejnil desítky článků – 39 odborných studií z církevního práva publikovaných v odborných kanonických, teologických a jiných periodicích (Prawo Kanoniczne – Warszawa, Colloquium Salutis a Wrocławski Przegląd Teologiczny – Wrocław, Chrześcijanin w świecie – Warszawa) a v jubilejních knihách vydaných k poctě významných vědeckých pracovníků. V prosinci 2008 se podílel na práci (polské) Státní akreditační komise při kontrole Institutu kanonického práva na Fakultě práva, církevního práva a administrace Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. Byl superrecenzentem pro Ústřední komisi ohledně stupňů a titulů ve Varšavě a členem dvou mezinárodních kanonickoprávních společností: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) a Society for the Law of the Eastern Churches (Wien).


Převzato z webu Cyrilometodějské teologické fakulty UP . 

Parte ke stažení v polštině zde a v češtině zde

Pin It