Papežský nuncius J. E. arcibiskup Charles Daniel Balvo bude v neděli 30. května hlavním celebrantem slavnostní děkovné bohoslužby u příležitosti 25. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze. Pozvání do ostravské katedrály Božského Spasitele přijal také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Společně s nimi budou koncelebrovat apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David a diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Mše svatá začíná v 10.00 hodin a bude živě přenášena v televizi Noe. Slavnostní bohoslužby se zúčastní také zástupci města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Ve farnostech diecéze se v tento den bude číst pastýřský list


OstravaKatedralaPanorama


Papežská bula ustanovila prvním  biskupem Františka Václava Lobkowicze

Latinsky psaná zřizovací listina s datem 30. května 1996 signovaná vatikánským státním sekretářem Angelem kardinálem Sodanem deklaruje rozhodnutí papeže Jana Pavla II. založit novou diecézi se sídlem v Ostravě. Touto papežskou bulou začínající slovy „Ad christifidelium spirituali" bylo z olomoucké arcidiecéze vyčleněno 11 děkanátů s 275 farnostmi, které se staly součástí nové ostravsko-opavské diecéze.

Prvním diecézním biskupem byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz, který v době založení diecéze působil jako pomocný biskup pražské arcidiecéze. Do úřadu byl uveden 31. srpna 1996 v ostravské katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Diecézi v Opavě plánovala císařovna Marie Terezie již v roce 1776

Již od svého vzniku byla kromě katedrály, kterou se stal farní kostel farnosti Moravská Ostrava v centru města ustanovena v diecézi také konkatedrála v Opavě. Ve městě, které má diecéze v názvu a které bylo již v 18. století vytipováno jako místo pro vznik nové diecéze, se druhým nejvýznamnějším chrámem diecéze stal farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Myšlenka rozdělení olomoucké arcidiecéze na slezskou část byla živá od roku 1776. Žádost do Říma zaslala papeži Piu VI. rakouská císařovna Marie Terezie. Opavské biskupství však tehdy z finančních a hospodářských důvodů nevzniklo a selhaly také snahy na jeho ustanovení v letech 1818, 1868 i v roce 1928.

Přání mnoha generací vyslyšel až v roce 1996 dnes již sv. Jan Pavel II., který viděl v rozdělení tehdy největší diecéze ve střední Evropě, přínos pro duchovní rozvoj oblasti. Biskup, který musel dosud do měst a obcí na severu Moravy a ve Slezsku dojíždět až z Olomouce, měl z Ostravy do všech farností blíž. Prvním sídlem biskupa se staly prostory fary v Moravské Ostravě.

Založení diecézní kurie a stavba nového biskupství

Toto řešení bylo však jen provizorní. Mezi první úkoly diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze, který začal okolo sebe budovat tým svých nejbližších spolupracovníků, bylo také rozhodnutí o stavbě nového biskupství. Ve spolupráci s vedením města bylo vybráno místo na Kostelním náměstí vedle nejstaršího ostravského kostela sv. Václava. Stavba biskupství financovaná z darů věřících byla slavnostně otevřena 11. února 2000.

Rozvoj pastoračních aktivit a hospodaření na vráceném majetku

První roky diecézního života byly ve znamení zakládání pastoračních center, Diecézní charity, vytváření týmů odborných pracovišť na biskupství, které jsou dnes samozřejmostí, ale v roce 1996 neexistovaly. Z malé skupiny nejbližších spolupracovníků biskupa Františka Václava Lobkowicze vznikla diecézní kurie, která postupně realizovala jednotlivé „budovatelské“ kroky.

Diecézní kurii na biskupství v Ostravě tvoří jednotlivé odbory, které zajišťují potřebnou administrativu, ekonomiku, správu majetku, opravy kostelů, publicitu, církevní školství, pastorací mládeže a rodin. Po majetkovém narovnání v roce 2014 byl zřízen samostatný odbor Biskupské lesy, který spravuje a hospodaří na navráceném lesním majetku na území diecéze. V posledních letech se rozvíjí odbor Dotačních projektů a církevní turistiky. Biskupství patří v současné době k významným zaměstnavatelům v regionu. V oblasti duchovní správy, pastorace, administrativě, správě majetku a lesnictví pracuje více než 400 zaměstnanců.

V 276 farnostech působí kněží a řeholníci z Česka, Polska a ze Slovenska

Duchovní správa diecéze je rozdělena do 11 děkanátů, v nichž je celkem 276 farností. Knězem diecézním nebo řeholníky je obsazeno 147 farností. Neobsazené farnosti jsou spravovány na dálku kněžími, kteří na místo pravidelně dojíždí sloužit bohoslužby, udělovat svátosti a pohřbívat zesnulé. V diecézi působí celkem 206 kněží. Kromě kněží pocházejících z České republiky, jsou v diecézi zastoupeni duchovní původem z Polska (26) a Slovenska (8).

Diecézní charita ostravsko-opavská a 18 oblastních Charit

Biskup František Václav Lobkowicz zřídil k 1. lednu 1997 Diecézní charitu ostravsko-opavskou se sídlem v Ostravě. Nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou působí převážně na území diecéze, kterou tvoří oblast Moravskoslezského kraje a okres Jeseník. Některé její projekty však mají přesah i do zahraničí. Diecézní charita má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 18 oblastních Charit. Podle velikosti a personálních kapacit poskytují oblastní Charity své služby nemocným, seniorům, lidem se zdravotním hendikepem nebo pracují s lidmi v sociální nouzi.

Pomocný biskup v roce 2017. Od června 2020 diecézi řídí apoštolský administrátor

Biskupství ostravsko-opavské mělo až do roku 2017 jen jednoho biskupa. Od založení v roce 1996 stojí v čele diecéze biskup František Václav Lobkowicz. Papež František jmenoval 7. 4. 2017 pomocným biskupem ostravsko-opavským Mons. Martina Davida, který byl v roce 2008 jmenován do funkce generálního vikáře. Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Od 1. 6. 2020 se biskup Martin David stal apoštolským administrátorem diecéze a byly mu svěřeny záležitosti spojené s řízením diecéze. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstal biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi.

Více o aktivitách diecéze najdete ve výročních zprávách, které diecéze vydává od roku 2014.

Ilustrační foto: Jakub Šerých/Člověk a Víra

Pin It