Z liturgických textů této neděle se mi vynořuje jedno velmi důležité slovo: vykoupení.

Vykoupení zažil Noe se svou rodinou a s celou zvířecí říší, kterou měl v korábu. Kdyby mu Bůh neoznámil svůj záměr jeho záchrany..., ani bychom nevěděli, že byla nějaká potopa, ani bychom nebyli. Nebylo v lidských silách něco s potopou udělat. Bůh zasáhl. Noe uvěřil a stavěl koráb na suchu, možná na kopci daleko od řeky, za výsměchu mnoha...


cross 4890793 1280


Vykoupení skrze křest zmiňuje ve svém dopise apoštol Petr. Říká, že potopa a záchrana Noema byly předobrazem křtu. Tím nám připomíná, že my sami jsme byli skrze křest zachráněni. Od čeho? Od věčné smrti. Křest nám vrátil nový život v Ježíši Kristu. I my jsme pro první hřích našich prarodičů byly duchovně mrtví, bez jakékoliv naděje na změnu, zcela zavaleni bahnem zla (zkus si představit, jak si ponořen do bahna - ne po krk, ale nad hlavu). Nic jsme s tím nemohli udělat. Bůh zasáhl.

A Ježíš? On toto vykoupení nejprve ohlašuje, potom uskutečňuje. S jakým napětím a očekáváním bychom sledovali hodiny, kdyby dnes ve všech médiích zazněl hlas: "V úterý 23. února o 11:23 zahynou všechny viry covidu a nastane konec pandemie." A jak bychom se těšili, kdyby v úterý odešli všichni pacienti z nemocnic domů uzdravení. To by bylo vykoupení! Tento příklad je však jen slabým odvarem vykoupení, které pro nás uskutečnil Ježíš.

Jak se to všechno začalo? "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu "(Mk 1, 15). Ježíš ohlašoval vykoupení, znovunastolení Božího království. Ne podle představ lidí, ale podle Božích plánů. Ohlašoval Boží zásah, když jsme neměli žádné východisko. Tím, co uvěřili, daroval v Ježíši věčný život - skrze křest. Byli jsme vykoupeni !!!

Proč je nyní takové dlouhé období bez slavení eucharistie za účasti lidu? Možná i proto, že na vykoupení zapomínáme. Až tak, že drtivá většina lidí v církvi ho neohlašuje. A přitom hlásání vykoupení je prvním úkolem církve. Nevzal nám Bůh mše a vše ostatní, abychom si připomněli tuto naši úlohu a hledali cesty, jak ji provádět? Ohlašujme vykoupení, abychom měli věčný život. I dnes potřebujeme my sami, ale i lidé kolem nás slyšet radostnou zvěst (= evangelium) o odpuštění hříchů a daru nového života.

A tak ti dnes v Ježíšově jménu ohlašuji: Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro naši záchranu. On je koráb, který nám daroval Bůh do potopy tohoto světa. Ježíš žije! Pokud chceš žít šťastný život věčný, vyznej, že si nevíš rady se zlem, které si v životě spáchal; lituj a pros Boha o odpuštění. Potom popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života - nastup do archy spásy a žij pevně spojený s Ježíšem. A ohlašuj to lidem, se kterými žiješ, aby i oni mohli prožívat vykoupení.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Ilustrační snímek měděné křtitelnice. Foto: Pixabay.com

 

Pin It