Ostrava – S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.

Biskup v něm nejdříve připomíná dispenz od účasti na bohoslužbách vydaný na začátku restriktivních opatření a platný až do odvolání. „S ohledem na aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“
Zároveň zve biskup duchovní i laiky k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Zvláště zve ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve s přáním, aby se rodiny v této mimořádné situaci stávaly stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v diecézi.

Dává také pokyny ke slavení svátosti smíření a pokání před Velikonocemi. Ta bude z rozhodnutí biskupa přesunuta až po skončení mimořádných opatření: „Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.“

Ve způsobu slavení bohoslužeb Velikonočního tridua odkazuje biskup na Vademecum pro kněze vydané Liturgickou komisí ČBK.  Zmiňuje také odklad křtů katechumenů na Svatodušní vigilii na konci velikonoční doby.

V závěru pokynů prosí biskup kněze o modlitbu slovy z liturgie Missa Chrismatis, která bude v letošním roce slavena v katedrále bez koncelebrace kněží diecéze. „Modlete se i za mne. Prosme Pána: ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se mezi vámi opravdu stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech“.  Svěřuji vás a vaši službu Ježíši Kristu Nejvyššímu Veleknězi a ze srdce Vám žehnám.“

Plné znění Rozhodnutí biskupa ostravsko-opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020 najdete zde.

Pin It