Ostrava – Nadcházející 3. neděle adventní se bude letos poprvé slavit jako Neděle Božího Slova. Tento den určil ve svém papež František v listu motu proprio s názvem „Aperuit Illis“. Dokument stanovuje, že tato neděle má být věnována slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním.

„Bez Písma svatého nelze porozumět událostem v Ježíšově poslání a v poslání církve ve světě. Právem mohl sv. Jeroným napsat: „Neznat Písmo znamená neznat Krista“ (prolog z komentáře k Izaiášovi),“ uvedl papež František a dodal, že touto novinkou chtěl odpovědět na mnoho proseb, které mu byly předloženy Božím lidem, aby Neděle Božího slova byla jednotně slavena v celé církvi.

„Stalo se už velmi rozšířenou praxí, že se křesťanské společenství při určitých příležitostech zamýšlí nad velikou hodnotou, kterou Boží slovo znamená pro jeho každodenní život. V místních církvích je mnoho iniciativ, které věřícím otevírají stále hlubší přístup k Písmu svatému; projevují tak svou vděčnost za tento velký dar, snaží se podle něho žít a cítí odpovědnost za věrohodné svědectví o něm,“ dodal Svatý otec.

„Proto stanovuji, že třetí neděle v liturgickém mezidobí má být věnována promýšlení a šíření Božího slova. Tato Neděle Božího slova spadá vhodně do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě časovou souvislost: Slavení Neděle Božího slova má ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty,“ uvádí papež.

Podle textu listu motu proprio „Aperuit Illis“ mají jednotlivá společenství najít způsoby, jak tuto neděli slavit. Důležité je, aby Písmo svaté bylo během eucharistické slavnosti intronizováno. Společenství věřících se takto má zdůraznit normativní hodnota Božího slova. Tuto neděli se má zvýraznit hlásání Božího slova. Homilie má být ve službě Pánovu slovu. Biskupové mohou o této neděli udělovat pověření ke službě lektora nebo k jiné službě, aby se připomněl význam hlásání Božího slova v liturgii.

Na nový rozměr 3. neděle v mezidobí upozorňují na svých stránkách také některé farnosti v diecézi. Například ve farnosti Spálov chtějí evangeliář slavnostně instalovat v kostele, tak jak doporučuje papež František. Ve farnosti Plesná u Ostravy si mají věřící na mši svatou přinést Bibli, které budou po kázání knězem požehnány.

Papež v dokumentu píše, že se má udělat vše, aby věřící byli připraveni stát se autentickými hlasateli Slova. „Kéž Božímu slovo věnovaná neděle napomůže Božímu lidu, aby rostla důvěrná znalost Písma svatého, jak tomu učil svatopisec už v dávné době: „Vždyť je ti to slovo velmi blízko; je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14).“ Těmito slovy zakončil papež svou výzvu k církvi, která byla vydána u sv. Jana v Lateráně v Římě dne 30. září 2019 v den památky svatého Jeronýma na začátku jubilejního roku u příležitosti 1600 let od jeho úmrtí

Celý text motu proprio „Aperuit Illis“ najdete v překladu P. Doc. Petra Chalupy na stránkách České katolického biblického díla.

Neděle Božího slova ve farním společenství 

(Tipy na slavení podle Českého katolického biblického díla)

 1. Při slavení Eucharistie (následující předpokládá souhlas a součinnost místního kněze):
  • na začátku průvod s Evangeliářem nebo Lekcionářem
  • intronizace Bible na vyzdobené místo nebo ambon
  • biblicky zaměřená homilie
  • biblicky zaměřené přímluvy (www.biblickedilo.cz)
  • po skončení: „farní kavárna“ s pokrmy z biblických dob (chléb, víno, med, olivy, čočka, beránek, nekvašený chléb…)
 2. vývěska s biblickou tématikou
 3. biblická výstava (obsah podle místních možností)
 4. výstava různých vydání Bible, které mají farníci doma
 5. opisování části Bible v kostele nebo na jiném vhodném místě (popř. v rodinách)
 6. založení biblického kroužku prvním setkáním nad Biblí s pomocí lektorky nebo lektora z Biblického díla (např. s využitím biblických map – místa, na kterých se odehrál úryvek biblického textu; nebo s využitím biblických postaviček, pokud jsou k dispozici)
 7. biblicky orientovaná přednáška pozvaného hosta (např. z Biblického díla)
 8. biblický růženec – společná modlitba s využitím powerpointu (www.biblickedilo.cz)
 9. biblicky zaměřené odpoledne pro rodiny (např. také výroba letáčků s návodem, jak číst Bibli, nebo záložek s biblickým citátem
 10. truhlička s biblickými citáty v roličkách (nabídka k rozebrání)
 11. biblické hry (např. aktivity, christivity, Kdo je kdo, …(www.biblickedilo.cz)
 12. promítání filmu s biblickou tématikou
 13. ekumenická bohoslužba slova

Neděle Božího slova v rodině

 • příprava rodičů s dětmi na nedělní biblické texty
 • Po celý týden číst denně úryvek z Bible
 • Společná modlitba biblického růžence (www.biblickedilo.cz)
 • Rozhovor nad Písmem – Lectio divina

Neděle Božího slova individuálně

 • věnovat četbě Bible delší čas než obvykle
 • spolupracovat při realizaci farních aktivit
 • pokusit se o individuální Lectio divina
 • pomodlit se individuálně biblický růženec

Ilustrační foto: Jana Havlová a Mirka Dolanská/Člověk a Víra

Pin It