„… cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Ježíš Kristus (Mt 25, 40)

Vážení příznivci charitního díla,

jako každý rok můžete i letos v kostelích naší diecéze přispět na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, a to 9. června při Svatodušní sbírce.

V minulém roce výnos sbírky činil 1 372 617 Kč. Všem štědrým dárcům patří velké dík za jejich přispění, a to nejen finanční, ale i modlitbou či dobrovolnickou službou po celý rok.

Tato částka podpořila práci se sociálně vyloučenými skupinami, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a poradny Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově. Dále byly podpořeny terénní, komunitní a ambulantní programy střediska Horizont a Šance Domova v Ostravě-Kunčičkách. Váš příspěvek také pomohl našemu Středisku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které už více než 15 let působí na potřebných místech Ukrajiny a Moldavska.

Každoroční sbírka připadá právě na slavnost Seslání Ducha svatého neboli letnice.

Lze v tom spatřit určitou duchovní spojitost: Přijmutí Ducha svatého a práce charitních pracovníků. V jedné křesťanské písni se zpívá: „Přijď, Duchu svatý, k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám před tvým vlídným pokojem. Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů.“

A právě zaměstnanci a dobrovolníci Charit také denně docházejí ke klientům, a to i spoustu kilometrů, aby je v jejich zmatcích a obavách utišili, podali jim pomocnou ruku, aby každý klient věděl, že jsme tady pro něj a pomůžeme mu utišit bolest a trápení, jak nejlépe dovedeme. A to nejen terénní pracovnice z řad sestřiček, ošetřovatelek či sociálních pracovnic, ale i naši dobrovolníci v centrech. Týká se to i služeb, které poskytujeme v rámci poraden, klubů pro děti a mládež či sociálně zdravotních zařízení, např. hospicová péče či domov pro seniory. Ke každému klientovi se snažíme vždy přistupovat individuálně, vyslechnout si jeho příběh a poté mu poskytnout co nejlepší péči a starost o něj. Neboli přijít do jeho zmatků, obav, nejistot, otevřít mu svou náruč a zanechat v jeho duši vlídný pokoj a radost.

Děkuji touto cestou všem štědrým dárcům za každou jejich modlitbu, fi nanční příspěvek a podporu. Díky Vám mohou naší zaměstnanci denně naplňovat krédo Charity: Caritas – milosrdnou lásku.

S úctou

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

Pin It