Jablunkov - Srpen je u sester Alžbětinek v Jablunkově ve znamení oslav. Ve čtvrtek 2. 8. zde stejně jako na dalších třech místech v diecézi slavili (již po 86.) pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule. Pozvání přijal také biskup František V. Lobkowicz.

Poprvé se pouť konala v den slavnosti posvěcení nového kostela sv. Josefa, který je centrem kláštera sester alžbětinek. A protože Jablunkov je blízko trojmezí, na pouť putují věřící také ze Slovenska a z Polska, takže mše sv. jsou slouženy ve třech jazycích. Každoročně přichází až k tisícovce lidí. „Pouť začíná odpoledne 1. srpna adorací Nejsvětější Svátosti, možností přijetí svátosti smíření a slavnostní mší svatou v 18 hodin,“ popisuje sestra představená M. Imelda Bojková a pokračuje: „2. srpna je od časného rána do poledne slouženo pět mší sv. a při poslední večerní mši děkujeme za posvěcení našeho kostela a modlíme se za všechny, kteří do něho přicházejí. Letošní pouti se aktivně účastnilo 20 kněží, kteří neměli moc času odpočívat – kromě mší sv. také sloužili těm, kteří přistupovali ke svátosti smíření. Věříme, že mnoho duší mohlo v tento den opustit očistec a vstoupit do nebeské radosti díky plnomocným odpustkům, které sv. František vyprosil u papeže a které jsou s účastí na pouti spojeny.“

POZVÁNÍ PŘIJAL I BISKUP FRANTIŠEK

Biskup František sloužil mši svatou o deváté a jeho hlavním poselstvím byla výzva k radosti: „Svatý František se v kostelíku modlil, rozjímal, četl Písmo a chválil Boha. Velebme Boha jako František každý den. Děkování naplní člověka radostí a tu pak můžeme rozdávat kolem sebe. Svět to postrádá.“ Celebrant měl při setkání s farníky na co vzpomínat, protože před čtyřiceti lety (v roce 1978) se poprvé pouti účastnil jako nový mladý kaplan poslaný do jablunkovské farnosti.

„Náš otec biskup František i přes zdravotní problémy ochotně přijel a sloužil poutní mši svatou tentokrát na vozíku, za což mu z celého srdce děkujeme. To je pro mnohé povzbuzením. Není tajemstvím, že se sem vždy rád vrací a vzpomíná na léta u nás,“ vyznává představená.

PŘED SLAVNOSTÍ SE KONALA ČTYŘDENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Sestry (kromě vřelého přijetí poutníků) také letos poprvé připravily před poutí i čtyřdenní duchovní obnovu, které se účastnili věřící i z okolí. „Exerciciemi nás provázel O. Symplicjusz Sobczyk, OFM, současný představený komunity františkánů, kteří v Jablunkově působí od roku 1990. Všechny kostelní lavice byly k našemu překvapení obsazené. Duchovní obnova probíhala od neděle do středy. Věřící přicházeli v čím dál hojnějším počtu i přes náročné vedro,“ popisuje sestra představená.

Jako téma exercicií zvolil P. Symplicjusz motto: „Jdi a obnov můj dům“. Tato slova uslyšel sv. František od Pána Ježíše. Nejdříve začal opravovat kostely v okolí Assisi, mezi nimi také malý kostelík Panny Marie – Porciunkuli, ale později pochopil, co si Pán skutečně přeje.

„Přemýšleli jsme, o čem budou promluvy. Bude podán návod, jak změnit společenství církve nebo jak přispět k obrácení kněží a zasvěcených osob, své rodiny, prostředí, ve kterém žijeme? Hned na začátku jsme však byli vyvedeni z omylu – tématem nebylo jak napravovat druhé, ale znovu se důkladně zamyslet nad stavem svého nitra. Otec nám připomněl, že my sami jsme domem Božím, který je třeba opravovat. Základy stavby našeho duchovního chrámu tvoří Boží slovo – evangelium, je však potřeba přizpůsobovat svůj život evangeliu a ne evangelium životu,“ zdůrazňuje s. Imelda.

POZVÁNÍ NA SLAVNOST OBLÁČKY POSTULANTKY IRENY

S koncem pouti však pro sestry alžbětinky nekončí doba příprav a slavení, neboť již 11. srpna – na slavnost sv. Kláry, hlavní patronky františkánského řádu, ke kterému náleží i sestry, odpoví na Boží volání a přijme řeholní roucho jejich postulantka Irena při slavnosti obláčky, která začíná v 10.30 dopoledne. Všichni jsou srdečně zváni.

Foto: s. M. Anežka Svobodová

NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ Z DUCHOVNÍ OBNOVY Z PERA S. IMELDY

  • Spolu se sv. Františkem jsme obdivovali pokoru, chudobu a poslušnost, která se projevila při vtělení Božího Syna, v díle vykoupení a v tajemství eucharistie. Sám Bůh se stal jedním z nás, stal se naším bratrem. A nás zve, abychom se vydali stejnou cestou jako On. Cesta je strmá, ale stojí za to touto cestou jít.
  • Dílo vykoupení, které začalo v Betlémě, se naplňuje na Golgotě – na kříži, na němž z lásky k nám umírá sám Boží Syn. Ježíš i nám říká: „Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mne.“ A František volá „Láska není milována!“ Ani dnes nemůžeme zapomínat na to, že nelze projít životem bez kříže. Přichází v podobě různých zkoušek, těžkostí a protivenství. Pokud je přijímáme ve spojení s křížem Ježíšovým, stává se náš kříž klíčem otvírajícím nebe. Ježíš zůstává s námi v Eucharistii a pod způsobami chleba a vína Ho můžeme přijímat do svých srdcí jako pokrm na cestu životem.
  • Poslední den přišlo na řadu téma modlitba a pokání, k nimž nás všechny zve sám Pán Ježíš a Jeho Matka Panna Maria. Pravé obrácení spočívá v postavení se zády ke zlému a tváří k Bohu a ve spojení s Ním v modlitbě chvály a díků, jak to činil sv. František, který je nazýván druhým Kristem.
Pin It