Ostrava – Slavností svaté Hedviky si dnes tj. ve čtvrtek 16. 10. připomínáme patronku ostravsko-opavské diecéze. Světici nám při založení diecéze v roce 1996 vybral dnes již svatý papež Jan Pavel II. Biskup František Václav Lobkowicz bude od 17.00 hodin sloužit v kostele sv. Václava mši svatou, při které ocení 26 lidí.

Večerní mše svatá bude již po čtvrté příležitostí vyzdvihnout osobnosti, které se ve svých farnostech nebo při práci v Charitě zasloužili o rozvoj diecéze. Mezi oceněnými je také jeden kněz a jeden manželský pár. Oceňování se uděluje od roku 2011. Nominace jednotlivých kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů.

"Jako každoročně, chce otec biskup i letos při příležitosti slavnosti svaté Hedviky poděkovat a ocenit ty, kteří se příkladným životem, svou obětavostí a ochotou zvláštním způsobem podílejí na životě diecéze," uvedl v komentáři k oceňování sekretář biskupa Aleš Ligocký, který bude večerní slavností provázet. 

Ocenění přijali:

Jiří Baránek

Za přínos ke službě charity v diecézi

Pan Jiří Baránek slouží klientům pečovatelské služby Charity Frýdek-Místek již 20 let. Dojíždí za nimi do patnácti okolních obcí. Pomáhá v péči o domácnost, při osobní hygieně, při podávání stravy, nákupech a podobně. V kontaktu s klienty se vyznačuje velkou dávkou empatie a pochopení. Vždy si najde i mimo pracovní povinnost čas, aby vyslechl jejich starosti i radosti. Během své služby získal velké zkušenosti, ví si vždy rady a v terénu dovede pracovat samostatně. Je oporou týmu pracovníků Charitní pečovatelské služby.

Josef Blažek

Za obětavou službu kostelníka ve farnosti

Ve farnosti Libhošť vykonává pan Josef Blažek službu kostelníka. Celých 12 let se obětavě a pečlivě stará o farní kostel sv. Jakuba Staršího. Vše dělá ochotně a nezištně. Ale síly ubývají a letos v listopadu, kdy oslaví osmdesát let, je pan Josef nucen službu ukončit a předat ji svému nástupci. Je již vdovcem, ale pokud zdraví dovolí, rád cestuje se skupinou důchodců a poznává kraje Čech, Moravy i Slovenska. Jeho největší radostí je však pravnučka Barunka.

František Bobal

Za obětavou službu kostelníka ve farnosti a příkladný křesťanský život

Pan František pochází ze Zlínska. V r. 1945 vstoupil do kláštera premonstrátů na Strahově v Praze, ale vše skončilo díky STB. Dvaadvacet let strávil na dole v Heřmanicích až do starobního důchodu. V r. 1984 přišel do farnosti Ostrava-Mariánské Hory, kde se aktivně zapojil jak do duchovního tak politického života v tehdejší Československé straně lidové. V r. 2000 se nabídl k funkci kostelníka za zesnulého pana Semeráka. Sloužil celých třináct let až do loňského roku, do svých 85. narozenin, kdy ohlásil ukončení své služby. Ale dodnes ochotně pomáhá a zaskakuje za své kolegy. Svou službu vykonával vždy svědomitě, se snahou přispět k větší důstojnosti bohoslužeb. Ve farnosti je dodnes spolehlivým pomocníkem, šiřitelem dobré nálady a příkladem zbožného života.

Marie Bohanesová

Za přínos ke službě charity v diecézi

Paní Marie Bohanesová slouží v Charitě Frýdek-Místek. Je zakladatelkou a doposud vedoucí Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Po celých 15 let se snažila o rekonstrukci domu, takže postupně přibylo rehabilitační centrum pro klienty i zaměstnance, Centrum odlehčovacích služeb a Týdenní stacionář. Zasloužila se o vybudování domova Oáza pokoje pro psychicky nemocné. Paní Marie je skromný člověk s otevřeným a laskavým srdcem. Každý den obchází pokoje, naslouchá a s úsměvem povzbudí. I ke svým zaměstnancům se snaží o vstřícnost a pochopení. Má radost, když někoho může byť maličkostí obdarovat. V březnu letošního roku obdržela za přínos k rozvoji sociálních služeb ocenění Osobnost města Frýdku-Místku.

Marie Brožová

Za dlouholetou službu ve farnosti a příkladný život křesťanské rodiny

Paní Marie Brožová sloužila až do roku 2011 17 let jako kostelnice v kapli v Mniší ve farnosti Vlčovice. Dodnes vede v kapli zpěv a modlitby, shání finanční prostředky na provoz a opravy kaple. Podílela se aktivně na organizaci mnoha farních akcí. V její péči je také socha Panny Marie v obci, kde se chodí modlit a kde přicházejí i lidé z okolí. Paní Marie rovněž navštěvuje nemocné, modlí se s nimi a nabízí službu kněze. Do života církve se zapojuje také celá její velká rodina. Manžel František, čtyři dcery a 27 vnoučat a pravnoučat.

Milada Bujnošková

Za přínos ke službě charity v diecézi

Paní Milada Bujnošková je služebně nejstarší pracovnicí Charity Frýdek-Místek. Nastoupila jako pečovatelka Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby před 22 lety. Obětavě, třeba i pěšky, dochází za svými klienty ve Frýdku-Místku. Je známa svou trpělivostí a laskavostí. Dovede pracovat i s klienty z velmi nepříznivých sociálních poměrů, jejichž důvěru a oblibu si dovede získat. Její služba je cenným přínosem pro dílo Charity Frýdek-Místek.

Michal Dostál

Za významný podíl na obnově kostela sv. Kateřiny ve Štramberku-Tamovicích

Pan Michal Dostál se významně zasloužil o obnovu kulturní památky filiálního kostela sv. Kateřiny ve Štramberku-Tamovicích. Velkým úsilím a nemalými osobními obětmi se přičinil o zdárné provedení rekonstrukce tohoto nejstaršího dochovaného dřevěného kostela v Moravskoslézském kraji. Dílo obnovy kostela bylo oceněno udělením titulu „Památka roku 2013“. Pan Michal byl členem štramberského chrámového sboru a dodnes zpívá a doprovází na kytaru děti ve schole. Ve farnosti se účastní společenství rodin. Posledních několik let se při početné rodině a svém zaměstnání věnoval opravě kostela sv. Kateřiny.

Ludmila Ezechýlová

Za obětavou službu ve farnosti

Do Leskovce nad Moravicí přišla paní Ludmila v rámci osidlování pohraničí v r. 1946. Ve farnosti vzala na sebe starost o úklid a květinovou výzdobu a mnohou další pomoc při opravách ve farnosti. Společně s paní Janalíkovou již 27 let slouží jako kostelnice. Přes pokročilý věk a zejména mrtvičku, která ji způsobila problémy s chůzí, nadále obětavě slouží farnosti. 22. srpna oslavila paní Marie 85 let.

Antonín Glac

Za obětavou službu kostelníka a příkladný křesťanský život

Pan Antonín Glac se původně vyučil pekařem, ale dlouhá léta pracoval v Třineckých železárnách. Od roku 1983 převzal službu kostelníka v Horním Žukově, obci patřící do farnosti Český Těšín. Velký podíl měl na oslavách 100. výročí žukovského kostela – od opravy kostelní věže, střechy, interiéru až po zhotovení nového kříže vedle kostela. Svou službu dělá pečlivě nejen v Horním Žukově, ale je spolehlivým pomocníkem také v českotěšínské farnosti při akcích farnosti či exercičního domu.

Oldřich Harok

Za umělecký přínos farnosti Šenov u Ostravy a dlouholetou pastorační pomoc

Pan Oldřich Harok je ze Šenova u Ostravy, kde se rád věnuje malbě a drobné sochařské práci. Byl pokřtěn jako evangelík a v r. 1974 se oženil s místní katoličkou. Obětavě a nezištně se zapojuje do života farnosti. K jubileu 250 let kostela vytvořil čtyřmetrovou skulpturu Prozřetelnost Boží a ve vlastním podniku Tiskárna Oldřich Harok pomáhá s realizací veškerých tiskovin – od pozvánek, plakátů, nástěnného kalendáře až po farní časopis, který tiskne zcela zdarma. Svými uměleckými sklony, svou ochotou a obětavostí je cenným pomocníkem ve farnosti.

Marie Janalíková

Za obětavou službu ve farnosti

Po přistěhování v rámci osidlování pohraničí přišla paní Janalíková do farnosti Leskovec nad Moravicí v roce 1946. Spolu s (již dříve oceněnou) paní Ezechýlovou již 27 let slouží jako kostelnice a stará se o úklid kostela a květinou výzdobu. Její pomoc nechyběla při rekonstrukcích kostela a ochotně vždy pomáhala kněžím ve farnosti. Přes zdravotní potíže s očima, paní Marie vidí jen na jedno oko, se doposud obětavě stará a zajišťuje potřebné věci ve farnosti.

Josef Kahánek

Za dlouholetou službu ve farnosti

Pan Kahánek žije ve farnosti Vlčovice. Od dětství byl vychováván ve víře a veden k ministrantské službě. Ve starším věku začal pomáhat kostelníkovi. Když ten onemocněl, byl požádán o převzetí této služby. Pamatuje si, že to bylo na Bílou sobotu v roce 1980. V zaměstnání nebylo tehdy vždy lehké vysvětlit, proč žádá o volno, když se konal v kostele pohřeb. Ale žádné nepříjemnosti ho od služby neodradily. Nyní v důchodovém věku se mu kostelnictví stalo největším posláním. Navštěvuje téměř každodenně kostel, byť mše svaté jsou jen dvakrát v týdnu, a kontroluje, zda je vše v pořádku a vše připraveno na další bohoslužbu. Ve své službě je pečlivý a spolehlivý, rád přidá pomocnou ruku, kde to je potřeba. Velkou oporou v životě i ve službě je mu manželka Františka.

Bc. Jana Kotulová

Za přínos ke službě charity v diecézi

V Charitě Ostrava pracuje paní Kotulová od roku 1994, tedy 20 let. Nejprve v Charitní pečovatelské a ošetřovatelské službě, pak jako vrchní sestra v domově pro onkologicky nemocné a v Hospici sv. Lukáše. Nyní se věnuje zdravotní péči o lidi v závěru života v rámci služeb mobilního hospice. Po celý svůj profesní život se snaží o naplňování hospicových myšlenek. Doplnila si k tomu vzdělání a sama v kurzech vyučuje personál a dobrovolníky. Paní Jana je vzácným člověkem, který uměním empatie a vstřícnou komunikací dovede spojovat lidi a vytvářet pozitivní atmosféru týmu, který pomáhá lidem v těžkých životních situacích.

P. Jindřich Lorisz

Za dlouholetou obětavou kněžskou službu

Otec Jindřich Lorisz se narodil v roce 1937 ve Vendryni. Kněžské svěcení přijal 25. 6. 1961 v Litoměřicích. Jako kaplan působil ve farnostech Karviná-Doly, Orlová, Český Těšín a Jablunkov. V roce 1981 mu byla svěřena do péče farnost Albrechtice u Českého Těšína a současně Stonava, pak přichází další farnosti: Frýdek, Český Těšín, Dětmarovice a Petrovice u Karviné, kde působil 24 let až do letošního srpna. Otec Jindřich v rámci děkanátu Karviná vykonával také funkci místoděkana. Od letošního září je v důchodu, vrátil se do rodné Vendryně a pomáhá jako výpomocný duchovní v děkanátu Frýdek. Otec Jindřich je příkladem spolehlivého, skromného a poctivého služebníka.

Eliška Maludová

Za dlouholetou a obětavou péči o kostel ve Fryčovicích a příkladný křesťanský život

Ve farnosti Fryčovice se paní Eliška Maludová se dlouhá léta stará o úklid a výzdobu místního kostela. Obětavě shání finanční prostředky pro opravy i výzdobu. Při bohoslužbách často koná službu lektora, ráda a pravidelně přijímá svátosti. Ve farnosti vede společenství živého růžence. Se svým manželem se postarali o řádnou výchovu dětí. Osobně je velice skromná a velmi dobře vychází s ostatními lidmi.

Milena Mravcová

Za přínos ke službě charity v diecézi

V Charitě Ostrava již 20 let pečuje paní Milena Mravcová o seniory. V rámci služeb Charitního střediska Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava dochází za nimi do domácností. K seniorům přistupuje s veškerou vnímavostí, trpělivostí, pokorou a postojem plným úcty. I přes náročnost poskytované služby rozdává klientům radost a úsměv a z její lidské i morální síly čerpá celý pracovní tým pečovatelů.

Ladislav Otipka

Za dlouholetou a obětavou činnost ve farnosti a příkladný křesťanský život

Pan Ladislav Otipka je spjat s filiálním kostelem Narození Panny Marie v Hodoňovicích, který patří do farnosti Místek. Více než 20 let tam koná kostelnickou službu. Stará se nejen o přípravu liturgických slavností, ale svou pomocí se vždy významně podílí na všech prováděných opravách. Pan Ladislav je svobodný, nyní už důchodce a spolu s bratrem se pečlivě stará o svou třiadevadesátiletou maminku. Sílu ke službě i k životu čerpá ze svátostí a  pravidelné účasti na bohoslužbách. V Bašce-Hodoňovicích je aktivním členem jak kostelního, tak obecního pěveckého sboru.

Libuše Procházková

Za obětavou službu ve farnosti a příkladný křesťanský život

Ve farnosti Brušperk je paní Procházková pravidelným účastníkem bohoslužeb. Vede přede mší svatou modlitbu svatého růžence a podobně je tomu i v Domově důchodců. Několik let pečuje s dalšími ženami o farní zahradu, stará se o kostelní prádlo i ochotně pomáhá, kde je potřeba. Dovede si všímat lidí kolem, ochotně např. poskytne pomoc starším či nemocným na schodišti kostela nebo je doprovodí ke sv. přijímání. Obětavě se angažuje pro společenství seniorů a svědomitě se stará o farní vývěsku. Pečlivá je také ve starostlivosti o svého vážně nemocného bratra. Je cennou pomocnicí ve farnosti.

Jaroslava Sasýnová

Za dlouholetou a obětavou činnost ve farnosti a příkladný křesťanský život

Paní Jaroslava Sasýnová se podílela na péči o filiální kostel Panny Marie Sněžné v Lysůvkách, farnost Místek. Jako členka pastorační rady i jako obětavá farnice se pomáhala v organizaci oprav kostela, v její péči byla příprava liturgických slavností i starost o výzdobu a úklid. Ochotně pomáhala také při organizaci farních zájezdů. Paní Jaroslava je v současné době již vdovou. Pravidelně se účastní bohoslužeb a přijímá svátosti.

František Sniehotta

Za dlouholetou a obětavou službu kostelníka

Pan František Sniehotta pochází z Bolatic. Život jej přivedl do farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí. O kostel a kapličku se ve farnosti starala nejprve jeho manželka, ale když onemocněla, požádala jej o pokračování v této službě. Její zásluhou se stal nejen věrným služebníkem chrámu, ale našel tak po létech i cestu ke svátostem. Ve farnosti uplatnil také své zednické schopnosti, které pomohly opravit nemálo věcí na kostele, faře a okolí. V rámci KDU-ČSL pomáhal organizovat poutě a jako aktivní cyklista nechyběl na žádné orelské cyklopouti. V současné době se pan František raduje ze svých dvou nástupců, kterým postupně službu předává.

Drahomíra Sváčková

Za přínos ke službě charity v diecézi

V Charitě Frýdek-Místek pracuje paní Sváčková již 20 let jako pečovatelka. Navštěvovala klienty v domácnostech nejprve pěšky s baťůžkem na zádech, později autem. Je organizačně schopná a poradí si v každé situaci. U klientů si dovede získat důvěru, umí jim vysvětlit vše, co je potřeba. Během práce si paní Drahomíra doplnila své vzdělání a nyní je oporou charitního pracovního týmu.

Josef Ševčík

Za dlouholetou a obětavou činnost ve farnosti a příkladný křesťanský život

Pan Ševčík pochází ze sedlácké rodiny a pracoval v JZD Krmelín jako agronom. Do svého života si odnesl poctivou křesťanskou víru, kterou dovedl obhájit i v dobách komunistického režimu. I tehdy vždy zachovával svěcení svátků, prosadil výuku náboženství svých synů. Je znám svou mariánskou úctou a pravidelnými poutěmi do Příbora a na Svatý Hostýn. Ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí slouží již dlouhá léta v pastorační radě i pomocí při opravách. Pěkně a vkusně vždy připraví vánoční výzdobu kostela. Jeho pomoc nechybí ani v Diecézním středisku mládeže. Pan Josef je ochotný člověk, který ve farnosti i v obci dovede poradit i povzbudit příkladem či vtipným humorem. Jeho dobrý příklad, věrnost a vytrvalost jsou velkou pomocí při hlásání evangelia ve farnosti.

Karel Šulák

Za dlouholetou obětavou spolupráci ve farnostech

Pan Karel Šulák dlouhá léta obětavě pracuje ve farnostech Petřvald u Nového Jičína a Mošnov. V mošnovském kostele konal službu kostelníka. V devadesátých letech minulého století se podílel na výstavbě víceúčelové budovy u kostela sv. Mikuláše v Petřvaldě, která dnes slouží jako farní úřad. V roce 2000 se zapojil do prací spojených s opravou petřvaldského farního kostela. V současné době je pan Karel vdovcem, v srpnu oslavil 80 let a nadále se s spolu nejmladším synem obětavě stará o okolí kostela.

Ing. Margita Vyleťalová a Mgr. Miloš Vyleťal

Za dlouholetou pastorační a vzdělávací činnost pro manžely a rodiny v diecézi

Manželé Vyleťalovi pocházejí ze Slovenka. Seznámili se v 70 létech jako vysokoškoláci v Bratislavě a začlenili se do studentského společenství pod vedením disidenta Vladimíra Jukla, který je významně ovlivnil. Aktivně se zapojili do organizování a vedení domácích skupinek. V roce 1981 se přestěhovali do Krnova již jako zkušení vedoucí skupinek tzv. podzemní církve. Přes nepřízeň tehdejšího režimu organizovali doma nejrůznější aktivity pro mládež, manželi i děti, modlitební večery se zpěvy z Taize či služby sociální pomoci rodinám s více dětmi. Ve spolupráci s katolickým disentem, reprezentovaným mimo jiné Františkem Mikloškem, se s polskými kněžími zapojili do ilegální sítě distributorů křesťanské literatury a filmů z Polska. Morální oporou jim v té době byl biskup Josef Hrdlička – tehdy farář v Liptáni. V roce 1989 se účastnili tábora rodin ve Finsku, zaměřený na podporu křesťanských rodin. Tato zkušenost je natolik zasáhla, že se spolu s dalšími manžely začali zabývat přípravou tzv. Manželských setkání. Podíleli se tak na vzniku programu, který za posledních 25 let absolvovalo více jak 5000 manželských párů. To vše nejprve jako dobrovolníci, později jako pastorační pracovníci biskupství nejprve v Olomouci, pak v Ostravě. Služba v rámci diecéze jim umožnila rozvinout další programy v pastoraci rodin. Spolu vychovali své čtyři syny a svěřenou dceru s mentálním handicapem. Oba manželé slavili letos šedesáté narozeniny.

 

Helena Zapletalová

Za obětavou práci pro společenství farnosti a za příkladný život v křesťanské rodině

Paní Zapletalová dlouhou dobu pracovala v Ostravě jako zdravotní sestra. Do Ostravy-Mariánských Hor přišla v devadesátých letech. Zapojovala se do různých modlitebních společenství. V roce 2001 založila na podnět Centra pro rodinu společenství seniorů v rámci Hnutí křesťanů třetího věku. Od r. 1997 vede společenství Živého růžence. Její péčí se toto společenství mnohonásobně rozrostlo. Každý měsíc pro členy připravuje jednotlivá růžencová tajemství spolu s úmysly apoštolátu Svatého otce a úmysly farnosti. Je příkladnou matkou. Přes pokročilý věk se stará o svou nevidomou dceru Martu, kterou denně provází na mši svatou. Na slova uznání odpoví: „My jsme si s Martou navzájem oporou. Já udržuji směr, ona stabilitu.“ Příští rok v lednu paní Helena oslaví 90 narozeniny.

Pin It