Ostrava – Dvaadvacet mužů a žen ocení při večerní mši svaté v den slavnosti svaté Hedviky biskup František Václav Lobkowicz. Slavností bohoslužba začíná v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v 17.00 hodin. Diecéze rovněž uctí svou patronku, od jejíž smrti uplynulo přesně 770 let.

Biskup Lobkowicz během slavnostní bohoslužby poděkuje oceněným za příkladný život, obětavost a ochotui s níž se zvláštním způsobem podílejí na životě diecéze. Kandidáty na ocenění nominovali duchovní správci z jednotlivých děkanátů.

Mezi oceněnými jsou dlouholetí kostelnici a kostelnice, varhaníci, vedoucí pěveckých sborů, dlouholetí spolupracovníci Charity i duchovní. Biskup Lobkowicz osobně těmto lidem poděkuje a předá jim pamětní listy.

 

Miroslav Bělunek

za dlouholeteou obětavou službu kostelníka

Pan Miroslav Bělunek je z farnosti Klimkovice. V místním kostele po mnoho let vykonává kostelnickou službu. Vše dělá s ochotou, obětavě a s opravdovou oddaností služebníka. Letos v říjnu oslavil osmdesát pět let.

Petr Bernady

za mimořádný přínos v  oblasti péče charity o lidi bez domova v diecézi

Od roku 1992 sedmnáct let působil pan Petr Bernady v Charitě Ostrava. Patřil k těm, kteří uváděli do provozu azylový dům a noclehárnu v Charitním domě svatého Františka pro muže bez domova. Nejprve jako animátor, pak jako vedoucí pomáhal těmto osobám zvládat tíživou situaci. Své bohaté zkušenosti předával v rámci Sdružení azylových domů jiným poskytovatelům služby v České republice. Po zdravotních komplikacích se v roce 2006 stal vedoucím Rekondičního a vzdělávacího střediska Charity Ostrava v Andělské Hoře a po roce přešel pracovat do Charitního střediska pro seniory Gabriel v Ostravě- Zábřehu. Je znám svým lidským, upřímným i spravedlivým přístupem. Svou přirozenou autoritou a nadhledem dovedl motivovat kolektiv lidí, který pečoval o osoby s pohnutými lidskými osudy. Velice blízká je mu také péče o seniory. Dosud je vedoucím klubu seniorů v Čeladné. Letos oslavil 60 let života.

Štěpán Cudzik

za pětadvacetiletou službu kostelníka ve farním kostele a příkladný život v křesťanské rodině

Již dvacet pět let koná pan Štěpán Cudzik nezištně službu kostelníka v kostele svatých Jana a Pavla v Místku. Nejde jen o běžnou přípravu bohoslužeb, ale také o zajišťování výzdoby kostela na vánoce a velikonoce, organizaci služby při koncertech apod. A protože pan Cudzik je kvalitní elektromontér, stará se také o elektroúdržbu v kostelech farnosti. Do péče o kostel je zapojena celá rodina. Manželka pomáhá při úklidu, syn při technických opravách a při dopravě starších osob na bohoslužby. Rodina pana Cudzika žije praktickým křesťanským životem.

Mgr. Miroslava Červeňová

za angažovaný přístup ve farnosti a příkladný křesťanský život

Původní profesí je paní Mgr. Miroslava Červeňová učitelkou. V Ostravě-Polance se aktivně účastní života farnosti. V roce 1991 se stala zakládající členkou a sólistkou kostelního sboru, na jehož činnosti se podílí dodnes. Paní Miroslava je vdova a v tomto měsíci dovrší osmdesát let života. Pro svůj poctivý křesťanský život se snaží čerpat sílu v každodenní účasti na mši svaté.

Eva Dombrovská

za dlouholetou obětavou službu kostelnice, péči o kostel a pomoc ve farnosti

Už asi patnáct let slouží jako kostelnice paní Eva Dombrovská ve farnosti Ostrava-Vítkovice. Po odchodu do důchodu a zvláště po té, co ovdověla, dala svůj čas a síly do služeb farnosti. Obětavě pomáhá ve všem, co je potřeba. Od příprav bohoslužeb, úklidu a výzdoby kostela, přes starostlivost o prostranství kolem kostela, až po vše potřebné na faře. Pro farnost je její ochota a obětavost velkou pomocí.

Jan Jakubík

za mimořádný přínos v oblasti chrámové duchovní hudby

Pan Jan Jakubík se narodil v roce 1949 v Odrách jako sedmé z deseti dětí. Jako syn varhaníka byl od dětství ovlivněn krásou duchovní hudby, která se také stala jeho životním posláním. Od roku 1970 zastával místo hlavního varhaníka v Odrách, kde záhy založil chrámový sbor i orchestr. Bohoslužby doprovázel i v blízkých Tošovicích, Dobešově a Pohoři. Pan Jakubík se vždy veřejně hlásil ke katolické církvi, nezištně pomáhal kněžím Vojtěchu Klimentovi, Pavlu Hyvnarovi, Hubertu Šulovi při opravách kostelů a far v bíloveckém děkanátu. Po roce 1989 založil sdružení Chorus Odry a od roku 1995 tradici festivalů duchovní a varhanní hudby v Odrách. Ve službě varhaníka vytrval i po té, co jej postihlo radikální oslabení sluchu. Má velkou zásluhu na vybudování nových varhan ve farním kostele v Odrách. Velmi se také angažoval v opravě filiálního kostela sv. Martina v rodných Tošovicích. Jeho angažovanost, obětavá služba je výrazem jeho víry, vše dělá s pokorou a nezištně. Ve službě varhaníka je stále činný, jen vedení chrámového sdružení Chorus Odry předal svému synu Martinovi.

P. František Janotka

Za obětavou kněžskou službu a příkladný kněžský život

Otec František Janotka se narodil v roce 1937 v Horním Sklenově na Hukvaldsku. Na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1960 v Litoměřicích biskupem Elkschnerem. Kněžskou službu začínal jako kaplan v Přerově, ale většinu obětavě prožil ve farnostech na území naší diecéze. V Lubině, ve Frenštátu pod Radhoštěm a celých dvacet tři let jako farář ve Štramberku. Třiapadesát let jeho kněžství je naplněno poctivým a pečlivým vedením farností, obětavou službou a nasazením při opravách kostelů, ve kterých působil. Otec František je od letošního léta na zaslouženém odpočinku.

 Anděla Janová

Za významný přínos k službě charity a dobrou spolupráci při tříkrálové sbírce

Pochází z Tršic, kde se v roce 1931 narodila, ale pedagogická profese ji zavedla na Bruntálsko, kde se také vdala a s manželem vychovala čtyři děti. V současné době bydlí v Železné, místní části Vrbna pod Pradědem. Od roku 2004 se paní Janová začala aktivně zapojovat do Tříkrálové sbírky jako koledník a rok na to převzala pod záštitou Charity Odry organizaci této sbírky ve Vrbně pod Pradědem. Přes svůj pokročilý věk dokáže vždy svým nadšením zapálit ostatní. Její službě nechybí vstřícnost, pochopení i odpovědnost. Charita Odry v ní našla příkladného a spolehlivého spolupracovníka.

Antonín Jiřík

Za padesátiletou službu kostelníka, Angažovanost ve prospěch skautingu i farnosti a příkladný život v křesťanské rodině

Pan Antonín Jiřík působí již padesát let jako kostelník v kostele svatého Václava v Lubině. Obětavě se podílí na opravách a údržbě areálu kostela a fary. K aktivnímu životu farnosti přispěl také výchovou dvou generací mládeže v duchu skautingu. Byl vedoucím oddílu a v době normalizace organizoval tajné tábory pro mládež. V této činnosti úzce spolupracoval s  P. Ladislavem Filgasem. Po roce 1989 stál za obnovou skautingu v Lubině. S manželkou vychovali a do života víry uváděli 5 dětí. Pan Antonín Jiřík se letos v srpnu dožil sedmdesáti pěti let.

 Jaroslav Juroška

Za dlouholetou službu kostelníka v chrámě sv. Mikuláše v Dobešově

Pan Jaroslav Juroška pochází z Prostřední Bečvy ze dvanácti sourozenců. Do Dobešova se přestěhoval v době osídlování pohraničí v roce 1946. Oženil se s dcerou místního kostelníka Josefa Vašuta, od kterého pak také převzal službu v kostele sv. Mikuláše. Spolu s manželkou Marií byli vždy ochotni věnovat maximum úsilí dobešovské i oderské farnosti. V roce 1962 přijal do svého domu na dobu šesti let staršího bratra, tajně svěceného kněze salesiána Cyrila Jurošku. Pan Jaroslav Juroška vloni po 57 letech šťastného manželství ovdověl. Manželka mu v jeho oddané službě byla velkou pomocí. Přes svůj vysoký věk – v lednu se dožil osmdesáti pěti let – se nadále stará o liturgické dění v kostele a obětavě slouží.

Ludmila Koláčková

Za dlouholetou obětavou službu varhanice, pomoc ve farnosti a příkladný život v křesťanské rodině

Dvě lásky provází paní Ludmilu Koláčkovou – hudba a rodina. Sama pochází z pěti dětí a spolu s manželem vychovali tři děti. Jako babička ráda provází vnoučátka a celou rodinu na bohoslužby do kostela v Ostravě-Vítkovicích. Paní Ludmila vystudovala konzervatoř v Ostravě a dlouhé roky učila děti na flétnu a akordeon v Lidové škole umění v Ostravě-Hrabůvce. V tamější farnosti začala také vypomáhat hrou na varhany. Od roku 1996 převzala starost o hudební doprovod, nácvik zpěvů a vedení sboru ve své vítkovické farnosti. Slouží ale nejen u varhan, ochotně pomáhá při úklidu kostela a všude, kde je potřeba. Je dobrou duší farního společenství.

Alžběta Kubišová

Za dlouholetou službu ve farnosti, angažovanost v  ekumenických setkáních a přínos v rozvoji česko-německých vztahů

Paní Alžběta Kubišová žije od roku 1952 ve farnosti Vítkov. Přes svůj pokročilý věk, letos v květnu oslavila 85 let, nikdy nechybí na bohoslužbách a to včetně každoročních ekumenických pobožností. Je dlouholetou členkou sdružení Ackermann-Gemeinde a pomáhá s organizací a provázením návštěv bývalých německých rodáků i dalších návštěvníků kostela. Svým fundovaným výkladem i vlastními vzpomínkami je seznamuje s historií kostela i farnosti. Její služba tak jistě přispívá k rozvoji česko-německých vztahů, její angažovanost napomáhá ekumenickým vztahům ve farnosti.

Jiří Linart

za významný přínos v  oblasti služeb charity o lidi bez domova, angažovanost v pěstounské péči a příkladný život v křesťanské rodině

Pan Jiří Linart pracuje v Charitě Ostrava od roku 1994. Stál u počátků provozu Charitním domu svatého Františka pro muže bez domova. Osvědčil se jako animátor, zástupce vedoucího a od roku 2006 také jako vedoucí zmíněného azylového domu. V této funkci pracuje dodnes. Kromě zodpovědnosti za chod domu se pan Jiří Linart podílel na vedení návazné služby Startovacích bytů, byl členem komunitního plánování v Ostravě, vede pracovní skupinu Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení, zastupoval Charitu Ostrava v občanském sdružení Potravinová banka. Je otcem tří dětí a manželkou přijali další čtyři děti do pěstounské péče. Díky nadhledu, umění empatie a vstřícné komunikaci dokáže spojovat lidi a vnášet novou kvalitu do pracovního i osobního života. Svými aktivitami se výrazně podílí na službě charity i na životě církve v naší diecézi.

Emma Mlýnková

za obětavou službu kostelnice, dlouholetou péči o nemocného kněze a příkladný křesťanský život

Paní Emma Mlýnková patří do farnosti Mokré Lazce. Narodila se sice v Odrách, ale když ji v devíti letech zemřeli rodiče, ujal se ji strýc P. Josef Tichý, farář v Mokrých Lazcích. Paní Emma se pak vdala a s manželem vychovali čtyři děti. Když strýc vážně onemocněl, starala se o něj obětavě deset let ve své domácnosti. Ve farnosti od roku 1964 pomáhá s úklidem a výzdobou kostela a po smrti manžela v roce 1993 převzala službu kostelnice, kterou dodnes vykonává s láskou a obětavostí. Je ve farnosti aktivní v mnoha oblastech. Vede společenství živého růžence, patří do sboru zpěvaček, pomáhá při opravách kostela. Její láska k rodině, k farnímu kostelu, k Církvi, její vdovský život je příkladem poctivého křesťanského života.

Ing. Alois Nováček

Za více než čtyřicetiletou službu varhaníka ve farním kostele a příkladný křesťanský život

Pan ing. Alois Nováček hraje na varhany ve farnosti Místek již od svých mladých let. Hrát se naučil vlastní pílí a velmi jej oslovila také osobnost P. Mgr. Josefa Olejníka. Poctivě navštěvoval kurzy a postupně uváděl jeho liturgickou hudbu do života farnosti. Službu koná s láskou a nezištně na úkor svého volného času více jak čtyřicet let. V současné době je pan Alois již v důchodu, ale stále vitální a velmi prospěšný v kostelech farnosti. Ve svém osobním životě se snaží o praktikování živé víry.

Marie Pustějovská

za obětavou službu kostelnice, péči o kostel a faru

Ve farnosti Lichnov u Nového Jičína se paní Marie Pustějovská dlouhá léta stará o úklid kostela a jeho výzdobu. Posledních třináct let pomáhá jak kostelnice, navíc se stará o farní zahrádku a o úklid fary. Je to žena, na kterou je ve farnosti vždy spolehnutí, ochotná vždy k pomoci bez ohledu na svůj věk. Letos v srpnu bylo paní Marii osmdesát pět let.

Mgr. Josef Sedoník

Za tvůrčí přínos v oblasti liturgické hudby, obětavou varhanickou službu a šedesátileté vedení chrámového sboru

Pan Mgr. Josef Sedoník se narodil před 85 lety v Drnholci nad Lubinou. V roce 1949 nastoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V srpnu 1951 byl však v politickém procesu odsouzen k 18 měsícům a po propuštění strávil 2,5 roku u PTP. Pracoval pak až do důchodu jako nástrojář v automobilce Tatra. Jeho velkou láskou však byla od dětství hudba. Jako malý hrál na housle. Později se stal varhaníkem v Lubině a Příboře. Šedesát let vede lubinský chrámový sbor. V šedesátých letech minulého století vystudoval obor skladba na Lidové konzervatoři v Ostravě a od té doby se věnuje komponování liturgické hudby. Je autorem více než dvou set liturgických skladeb pro smíšený či dětský sbor a jednohlasých zpěvů. Tiskem byly vydány: Mezizpěvy a Obřady Svatého týdne a Velikonoční třídení, Koledy a vánoční liturgické zpěvy. Jeho dlouholetá a obětavá činnost je velkým přínosem nejen pro život farnosti, ale pro samotnou oblast liturgické hudby v diecézi.

Ing. Kristina Stoszková

za významný přínos k službě charity v diecézi a příkladný křesťanský život

V díle charity je Ing. Krisina Stoszková činná již od roku 1997. Nejprve v Charitě Bohumín, kde se v roce 1999 stala ředitelkou, a od roku 2008 v Diecézní charitě ostravsko-opavské v pozici vedoucí sociálně-zdravotního útvaru. Jejím posláním je nyní metodické vedení oblastních charit. Všechny funkce vykonává s plným nasazením, profesionalitou a moudrou rozvážností. Její ochotné srdce se projevilo zvláště po povodních v roce 1997, kdy nejen zařizovala a organizovala, ale také pomáhala, utěšovala a hladila slovem i úsměvem. Ve své současné funkci se velkou měrou podílí na růstu kvality služeb, které v širokém spektru činností poskytují jednotlivé charity. Ať organizováním odborných kolegií nebo svým individuálním přístupem, ve kterém nechybí rozvážnost, pokora, moudrost a přirozená autorita. Každoročně se také v Charitě Bohumín jako dobrovolně zapojuje do Tříkrálové sbírky.

Jan Škuta

za nezištnou pomoc při stavbě kostela sv. Ducha v OSTRAVĚ-ZÁBŘEhU A OBĚTAVOU činnost ve farnosti

Pan Jan Škuta obětavě slouží ve farnosti Ostrava-Zábřeh. Zastával roli kostelníka v chrámu Navštívení Panny Marie, ale zejména je spjat s nově vybudovaným kostelem Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Po celou dobu jeho výstavby velmi ochotně pomáhal jako brigádník a odpracoval stovky hodin. Po vysvěcení kostela se ujal služby kostelníka a tuto službu koná s radostí a odpovědně již deset let. Vše dělá s ochotou a rád. V letošním roce pan Škuta oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Vladimír Šuch

za více než 30 letou službu kostelníka, pomoc při opravách a příkladný křesťanský život

Ve farnosti Místek již přes třicet let koná nezištně službu kostelníka pan Vladimír Šuch. Je pečlivý nejen v přípravě bohoslužeb, ale ochotně přiloží ruku k dílu i při opravách kostela. Jeho manuální zručnost je v tom velkou pomocí. Ve své práci je vždy důsledný a svědomitý. Ačkoliv bydlí v Kunčičkách u Bašky, nechybí mu dochvilnost. Péči o úklid kostela se věnuje také jeho manželka Milada. Pan Šuch je příkladem poctivého křesťana.

František Šustek

za obětavou pomoc ve farnosti a příkladný křesťanský život

Pan František Šustek žije ve farnosti Spálov od svého narození. Vede příkladný náboženský život a přes svůj pokročilý věk se aktivně zapojuje do života farnosti. Ať už se jedná o účast na setkání seniorů nebo o nějakou praktickou pomoc v rámci brigád, přípravy na liturgii velkých svátků či prostě o pomoc svému bližnímu. Pomoc nikdy neodmítne. Svým životem a svou ochotou je ve farnosti příkladem a vzorem pro druhé, zejména mladé lidi.

Anna Witoszová

za dlouholetou a nezištnou pomoc při opravách a provozu kostela sv. petra z alkantary

Paní Anna Witoszová je z farnosti Karviná Doly, kde se již několik let obětavě stará o kostel svatého Petra z Alkantary. Ať už se jedná o práce spojené s provozem kostela, jako je úklid, zdobení, péče o kostelní prádlo, nebo je to aktivní pomoc při opravách kostela. V tomto smyslu je velkou oporou svému faráři.

Pin It