Previous Next Play Pause
Radvanická farnost se chystá na primici
Červnové OKNO: příběh Domu chleba ze Zlatých Hor i cesta ke kněžství očima rodičů
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

Bratři a sestry, stojíme na prahu nového roku 2016, který má být pro nás časem milosti. V tomto roce oslavíme 20 let života naší diecéze. Požehnání, kterým jsme obdarováni, se má skrze nás rozlévat do světa jako uzdravující řeka. Stále za vás děkuji Bohu a děkuji také vám za pravdivý křesťanský život v rodinách i v práci nebo ve škole. Jen když naše slova budou doprovázena svědectvím života, bude poklad víry nejen zachován, ale i ti, kteří se s námi setkají, snad objeví v Ježíši vtěleného Božího Syna. Ačkoli věříme, že v každém náboženství najdeme v různé míře jiskru pravdy, nikdy nesmíme zapomenout na slova Pána Ježíše, které nám dal jako úkol: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Je to náš prvořadý úkol. Myslím také na blahoslavenství: „Blahoslavení tvůrci pokoje, oni budou nazváni Božími syny.“ Buďte prosím míro-tvůrci, nositelé naděje! Nepodlehněme strachu, který na nás doléhá z různých zpráv, ale mějme v srdci a žijme z naděje, kterou nám přinesl Pán všech věků, Syn Boží a Syn člověka.

A ještě vás chci povzbudit. Začíná Tříkrálová sbírka, budou chodit koledníci dospělí i maličcí. Je to akce, kterou pomáháme charitnímu dílu. Děkuji všem, kteří to organizují a kteří se jakkoli zapojují. Na celé sbírce však není nejdůležitější jen to, kolik se vybere, ale že potěšíte zpěvem, rozdáte úsměv a radost. Pro mnohé je to příležitost, jak udělat něco dobrého, a třeba je ten skutek almužny pro charitu přivede do nebe. Žehnám všem koledníkům i těm, kdo jim otevřou dveře svých domovů.

Na nový rok slyšíme Árónské požehnání, kterým chci zakončit tento svůj pozdrav:

Ať vám Hospodin požehná a ochraňuje vás!

Ať vám Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je vám milostivý! Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a dopřeje vám pokoje!

+ František Václav, váš bratr a biskup

Pin It