Ostrava – Autorem letošního Dopisu nemocným, který je v adventu tradičně prostřednictvím kněží rozesílán nemocným, je pomocný biskup Martin David. Děkuje v něm za modlitby, kterými doprovázeli rozhodnutí papeže a prosí o přímluvu za sebe i otce biskupa Františka. Současně se zamýšlí nad svým biskupským heslem, které v sobě zahrnuje poselství o Božím narození. Nemocní najdou v dopise také úryvek z loňského vánočního kázání papeže Františka, příspěvek nemocničního kaplana P. Zdenka Vavra a vánoční hymnus.

Milí přátelé, drazí nemocní, sestry a bratři, jsem velmi rád, že Vás mohu touto cestou pozdravit a poděkovat vám za vaše modlitby, kterými jste už od konce minulého roku provázeli rozhodnutí Svatého otce o pomocném biskupovi pro naši diecézi. Děkuji vám také za to, že svou modlitbou a oběťmi i dále provázíte jak mne, tak otce biskupa Františka. Naše služba je nesena vaší modlitbou a za to jsme vám nesmírně vděční.

Za své biskupské heslo jsem si vybral známou větu z prologu Janova evangelia „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jn1,14), kterou se denně modlíme v modlitbě Anděl Páně. Je to věta, která bude opakovaně znít i v liturgii svátků Božího narození. Připomíná nám znovu a znovu, že Bůh se stal člověkem, aby byl s námi, aby nám byl blízko. Chce být blízko každému, jak to nakonec znázorňují i nejrůznější betlémy, které máme v kostelích nebo doma. Všichni lidé, kteří jsou v betlémech vyobrazeni, přicházejí proto, aby se poklonili narozenému Spasiteli. Mohou mu být blízko a jeho blízkost proměňuje srdce těch, kdo přicházejí.

Přestože se možná o Vánocích nedostanete do kostela, budete mít určitě možnost vidět betlém. Pohled na Betlémské dítě a zástupy lidí, kteří přicházejí, vám chce připomenout, že Bůh je i vám blízko tam, kde jste, a v té situaci, ve které jste. Že i vy, i když třeba s obtížemi, uděláte pár kroků, můžete v duchu přijít k Betlému a poklonit se tomu, který se narodil, aby nám byl blízko. Jedině jeho blízkost může vaše srdce naplnit útěchou a pokojem, který zvěstovali andělé při jeho narození. Přeji vám dny naplněné Boží blízkostí nejen o Vánocích a ze srdce žehnám.

+ Martin David

pomocný biskup ostravsko-opavský

Celý dopis ke stažení zde.