Milovaní bratři a sestry,

dnešní nedělí začíná nový liturgický rok. Každý rok nám svým způsobem dává prožívat celé dějiny spásy a my zakoušíme, jak Bůh zasahuje do dějin světa a do dějin každého z nás. Krom toho – jak jste si jistě všimli – v posledních letech dávají papežové našich dnů mnohým rokům zvláštní myšlenkovou náplň, ve snaze zdůraznit některý aspekt života církve a života každého z nás. A tak jsme stále ještě vybízeni, abychom se více modlili za zasvěcený život, v jiném roce to byla výzva k modlitbám za kněze, jindy povzbuzení k hlubšímu a intenzivnějšímu studiu Písma svatého, modlili jsme se za rodiny, snažili se hlouběji prožívat veliké tajemství Eucharistie. A jak jsme za necelé tři roky pontifikátu poznali papeže Františka, vůbec se nedivíme, že spojuje nadcházející rok spásy s tématem Božího milosrdenství.

Umocňuje tuto myšlenku také tím, že to není „jen“ nějaký rok, ale je to rok Svatý, rok jubilejní, který otevírá široké možnosti prohloubení duchovního života každého z nás. Tak jak se při třetí neděli adventní, tedy za 14 dní, otevřou svaté brány Milosrdenství v bazilice sv. Jana v Lateráně a ve všech katedrálách světa, případně i v dalších chrámech, má se otevřít i brána našich srdcí, aby skrze ně mohlo proudit nekonečné Boží milosrdenství, které nám především nabízí odpuštění našich hříchů a také všech časných trestů za naše zlé skutky. Svatý rok nás má také vyprovokovat k větší životnosti a aktivitě našeho křesťanství, naší víry. Bůh jakoby nás chtěl pozvat na cestu do království Lásky a pokoje i formou poutí, jak do římských bazilik, tak i do místních katedrál, v naší diecézi i do konkatedrály v Opavě.

Bude to také rok přemýšlení o nekonečnosti Boží lásky, která se tak úžasným způsobem projevila na golgotském kříži. Ano, tak Bůh miluje svět, že dal svého jednorozeného Syna, vydal ho na smrt, aby každý, kdo v něho věří, měl v sobě život věčný. Z Kristova probodeného boku prýští krev a voda, očišťující každého, kdo o milosrdenství prosí. „Proste, bude Vám dáno.“

Je tu ale ještě jeden pohled na milosrdenství. Bůh nám ho prokazuje denně, na každém kroku zakoušíme Jeho odpuštění, posiluje nás svými svátostmi. Ty jsou viditelnými skutky Božími, které nás k Němu přibližují a činí svatými. A to je přece cíl našeho života. Svatostí se pak podobáme svému Stvořiteli, vždyť nás přece stvořil k obrazu svému. Proto i my máme konat skutky Boží, projevovat lásku jeden druhému, odpouštět, pomáhat lidem v nouzi. Jednoduše řečeno, projevujme i my skutečné milosrdenství, třeba i vůči těm, kteří nám ublížili. Výzva Svatého roku tedy bezpochyby zní: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec.“ (Lk. 6,36)

Moc Vám všem přeji, aby se to v tomto Svatém roce spásy podařilo. Kéž se v tom smyslu za nás přimlouvá i Neposkvrněná matka boží Panna Maria, na jejíž slavnost Neposkvrněného početí Svatý rok milosrdenství začne.

A já Vám ze srdce žehnám

váš biskup + František Václav

Text pastýřského listu ke stažení v češtině a polštině.