Svatý rok milosrdenství

LOGO SRM

Do ostravsko-opavské diecéze byli vysláni papežem Františkem tito čtyři misionáři milosrdenství:


P. Václav Koloničný,
farář v Ludgeřovicích, kontakt: rkf.ludgerovice(at)doo.cz, 604 920 028

P. Józef Gruba, SAC,
kaplan ve Fulneku, kontakt: fructus33(at)centrum.cz, 556 740 122

P. Bogdan Stępień, OSPPE,
farář v Ostravě - Přívoze, kontakt: rkf.ostravaprivoz(at)doo.cz, 555 130 507

P. František Boldy, CSsR,
administrátor ve Frýdku, kontakt: fboldy(at)doo.cz

 

V případě potřeby a zájmu o setkání s nimi a o jejich službu se na ně můžete obrátit. Pokud budou trochu moci, rádi vám vyjdou vstříc.

r.milosrdenstvi03

Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným Svatým rokem milosrdenství. Svatý rok, jehož základním mottem je „Milosrdní jako Otec“, bude zahájen 8. prosince 2015 a zakončen 20. listopadu 2016. V Bule Misericordiae Vultus papež mj. píše:
Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia a skrze něž se má dostat k srdci a mysli každého člověka. V naší době, kdy se církev zabývá novou evangelizací, si téma milosrdenství žádá, aby bylo podáváno s novým nadšením a novým pastoračním přístupem. (Misericordiae Vultus 12)

 

Základní texty

Bula papeže Františka Misericordiae Vultus

Modlitba

Hymnus

Logo

Materiály pro katechezi

Aktuální informace

Misionáři milosrdenství v ostravsko-opavské diecézi

Svaté brány
Stanovuji, aby o této neděli v každé místní církvi – v její katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu – se Brána milosrdenství otevřela na celý svatý rok. Každá místní církev tak bude přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy. (Misericordiae Vultus 3)

V ostravsko-opavské diecézi jsou až do neděle 13. listopadu 2016 Svaté brány otevřeny na těchto místech:

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě
Zpovědní služba u Brány milosrdenství v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Konkatedrála Panny Marie v Opavě
Zpovědní služba u Brány milosrdenství v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku

Poutní kostel Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor

Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova

 

Přehled Svatých bran, které budou otevřeny v diecézích České republiky, najdete zde.

 

Odpustky spojené s poutí ke Svatým branám

Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých.
Kromě čtyř obvyklých podmínek pro získání odpustků:

  • vykonat svátost smíření
  • účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
  • pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
  • na daném místě se pomodlit Vyznání víry

připojuje papež František ještě tyto dvě podmínky další:

  • jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)
  • setrvat v krátkém zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

První tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

 r.milosrdenstvi04

Pouť
Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. (Misericordiae Vultus 14)

Ostravsko – opavská diecéze uspořádá ve Svatém roce milosrdenství Diecézní pouť do Říma ke Svatým branám za účasti biskupa Františka Václava Lobkowicze, jako poděkování za společnou cestu 20 let v historii diecéze. Diecézní pouť se uskuteční v termínu 25. – 30. 9. 2016. Podrobnosti k pouti naleznete na této stránce.

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznete na tomto odkazu.

 

Kalendář hlavních události Svatého roku milosrdenství v diecézi

8. 12. 2015 Zahájení Svatého roku milosrdenství
   18.00 v konkatedrále v Opavě
   18.00 v katedrále v Ostravě
13. 12. 2015 Otevření brány milosrdenství
   9.30 v katedrále v Ostravě
   8.30 v konkatedrále v Opavě
4.–5. 3. 2016 24 hodin pro Pána
14. 5. 2016 Pouť k Panně Marii, Matce milosrdenství v Opavě
28. 5. 2016 Národní pouť Svatého roku, Bazilika Božího milosrdenství, Kraków-Lagiewniki
5.–12. 6. 2016 Dny víry v ostravsko-opavské diecézi
25.–30. 9. 2016 Diecézní pouť do Říma
13. 11. 2016 Zakončení Svatého roku milosrdenství v katedrále

 

Mimořádný svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje. Nechme se během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj život. (Misericordiae Vultus 25)