Diecéze

biskupstv02

Všemohoucí věčný Bože,
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme
za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo,
které bylo započato skrze Ježíše Krista
a dovršuje se v Duchu Svatém.
Ať v síle tvých darů stále více rosteme
v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě,

aby nám nic nebránilo v naplňování Tvé vůle.
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu životu,
zapal v nás apoštolskou horlivost,
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu,
neboť byli vykoupeni Krví Ježíše Krista.
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou
a velkorysou odvahou.

Pomoz nám skrze Ducha Svatého
uskutečňovat Tvé dílo ve světě,
aby láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání
byly patrné v našem životě a my tak
s odhodláním až do krajnosti svědčili o Tobě,
který žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

V ostravsko-opavské diecézi nacházíme řadu poutních míst, která se stala nevyčerpatelným zdrojem duchovního osvěžení pro statisíce poutníků, kteří tato místa navštěvují po staletí. Generace poutníků si zvláštním způsobem oblíbily zejména mariánská poutní místa. Ne náhodou patří mariánské svatyně v ostravsko-opavské diecézi k nejnavštěvovanějším chrámům. Poutní místa diecéze se stávají vyhledávaným cílem nejen poutníků, ale také turistů, kteří obdivují architektonické skvosty našich předků.

poutnimista01

KonkatedralaOpavaWebKonkatedrálou se po zřízení nové diecéze stal farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Biskup v konkatedrále uděluje kandidátům kněžství jáhenské svěcení.Kostel vybudoval Řád německých rytířů ve třetí čtvrtině 14. století. Stavba s mohutnou příkrou střechou, jižní věží – v dolní části raně gotickou, zakončenou barokní laternou a nedokončenou severní věží s cimbuřím – je ukázkou slezské gotiky.

Po požáru v roce 1758 byly klenby lodi i vnitřní zařízení kostela barokizovány. Autorem sochařské výzdoby je Jan Schuber, obrazové Ignac Raab, F. I. Leichert a opavský malíř Ignác Günter. V kvalitě provedení vyniká také mramorový náhrobek pro Karla Lichtenštejnského z roku 1767 od Jiřího Lehnera.

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Panny Marie Opava
Almužnická 182/2, 74601 Opava 1
tel.: 733307117
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.farnostopava.cz

katedralawebKatedrála je hlavním chrámem v sídle biskupa. Je v ní umístěn biskupský trůn. Katedrální chrám se nazývá též dómem. V ostravsko-opavské diecézi je katedrálou chrám Božského Spasitele v Ostravě a odehrávají se v ní všechny významné okamžiky života diecéze. V katedrále také biskup prožívá ve společenství věřících nejdůležitější křesťanské svátky, při liturgii Bílé soboty uděluje katechumenům svátost křtu, na Slavnost Seslání Ducha svatého biřmuje mladé věřící a každoročně koncem června světí nové kněze.Chrám byl vystavěn v letech 1883 až 1889 na základě návrhů olomouckého diecézního architekta Gustava Meretty, který se nechal inspirovat římskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Katedrála je 67 metrů dlouhá, 29,8 metrů široká a věže dosahují výšky 64 metrů. Vnitřní prostor může pojmout až 4000 lidí a je druhý největší na Moravě – hned po velehradské bazilice. Návštěvníka kostela zaujme kazetový strop, sochařská díla v průčelí a oltář z roku 1954. Impozantní je zejména průčelí chrámu a za povšimnutí stojí také ztvárnění křížové cesty po obvodu kostela.

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Moravská Ostrava
Náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 114 706
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.farnostmostrava.cz


Posláním Charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní či jiné nouzi. Diecézní charita ostravsko-opavská (DCHOO) byla zřízena biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nestátní neziskovou organizací, která působí převážně na území diecéze. Některé její projekty však mají přesah i do zahraničí.

Charita1

DCHOO se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a vlastními stanovami, schválenými diecézním biskupem. DCHOO, je samostatnou součásti Sdružení Charita České republiky, které je tvořeno dvěma arcidiecézními a osmi diecézními charitami, jež svou působností pokrývají celé území České republiky.

Statutárním zástupcem DCHOO je ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, který byl dne 10. 4. 2007 jmenován do funkce biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Ředitel DCHOO jmenuje a odvolává ředitele oblastních Charit ostravsko-opavské diecéze, kteří jsou mu přímo podřízeni.

DCHOO má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 18 oblastních Charit s právní subjektivitou v čele s Diecézní charitou ostravsko-opavskou - ústředí.

logo DCHOO

Kontakt:

Kratochvílova 3
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 599 525 941, 731 625 876
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.dchoo.caritas.cz
Konto: Raiffeisen bank Ostrava 1035006028 / 5500

Ředitel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prezident:

P. Th.D. Jan Larisch
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblastní Charity působící na území diecéze:

Charita sv. Alexandra

Charita Bohumín

Charita Český Těšín

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frýdek-Místek

Charita Hlučín

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Javorník

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita sv. Martina (Malá Morávka)

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Opava

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec

Diecéze je území, které spravuje papežem jmenovaný biskup. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké zahrnující území Moravskoslezského kraje a okres Jeseník. Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází 276 farností, které jsou rozděleny do 11 děkanátů.

katech19

Prvním biskupem diecéze byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz. V řízení a správě diecéze mu pomáhá úřad nazývaný biskupství.

Patronkou diecéze je svatá Hedvika, která žila ve 12. století a vynikala především láskou a dobročinností k chudým a nemocným.

Znak ostravsko-opavské diecézeZnak ostravsko-opavské diecéze

V modrém štítu polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý. Na štítu mitra. Za štítem pokosem zlatá berla, závitem ven, a pošikem zlatý procesní kříž, který připomíná patrocinium katedrály Božského Spasitele i kříž, jako symbol nové evangelizace. Barevnost erbu je odvozena z barev znaků většiny území, na kterém se diecéze rozprostírá.

 

mapa dieceze

 

Detailní mapa ke staženi v PDF zde.

Ostravsko-opavská diecéze je součástí římskokatolické církve, jejíž hlavním představitelem ve světě je papež František. Tato světová církev se organizačně člení na tzv. místní církve, jež se označují jako diecéze. Správním centrem ostravsko-opavské diecéze je Biskupství ostravsko-opavské. Popis vnitřní struktury najdete v rubrice Biskupství, kontakty na jednotlivé farnosti ostravsko-opavské diecéze najdete v tzv. Katalogu diecéze.

senioi01

Církev se ve společnosti projevuje několika viditelnými způsoby, které vycházejí z jejího hlavního poslání: umožnit všem lidem, kteří o to mají zájem, setkat se s Bohem a uvést je do života s Ním a do života v církvi. Toto poslání se označuje jako pastorace. Hlavními projevy života církve jsou: služba vedení společenství (koinonia), slavení života s Bohem (liturgie), služba potřebným (diakonie, charita) služba hlásání (kérygma). Tato nabídka by měla být dosažitelná v každé farnosti, to je v každém místě, kde žijí a scházejí se křesťané, a tak „zviditelňují“ a „zpřítomňují“ živou církev a její poslání.