Previous Next Play Pause
Kongregace Dcer Božské Lásky oslaví 21.–23. září 150 let své existence
Zvony se 21. září rozezní na znamení míru
Bratři Ebenové, Pavla Flámová a Camerata Janáček zahrají pro ostravský hospic
Jubilejní Svatováclavský hudební festival

Do Svatého týdne s papežem Františkem

Květná neděle
Bůh ti říká: neměj strach před svatostí, neměj strach mířit vysoko, nechat se milovat a očišťovat Bohem, neměj strach nechat se vést Duchem svatým. Nechme se nakazit svatostí Boží.
František, katecheze 2. 10. 2013 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 98)

Pondělí svatého týdne
Bůh milosrdenství, Bůh milosrdný. Pro mne je toto skutečně průkaz totožnosti našeho Boha.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Úterý svatého týdne
Křehkost časů, ve kterých žijeme, je také toto: domnívat se, že už neexistuje možnost vykoupení, ruka, která tě pozvedne, objetí, které tě zachrání, odpustí ti, uleví ti, zaplaví tě nekonečnou, trpělivou a odpouštějící láskou, znovu tě postaví na správnou cestu. Potřebujeme milosrdenství.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Středa svatého týdne
Jeho milosrdenství je nekonečně větší než náš hřích, jeho lék je nekonečně mocnější než nemoc, kterou v nás musí uzdravit.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Zelený čtvrtek
Prožívejme eucharistii v duchu víry, modlitby, odpuštění, pokání, společné radosti i starosti o potřebné bratry a sestry v jistotě, že Pán splní, co nám přislíbil: věčný život. Ať se tak stane!
František, katecheze 12. 2. 2014 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 67)

Velký pátek
Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili! Znovu říkám: Bůh je v odpouštění neúnavný, jsme to my, kdo se unavíme v prosbě o jeho milosrdenství!
František, Evangelii gaudium, 3

Bílá sobota
Spása, kterou nám Bůh nabízí, je dílem jeho milosrdenství. Neexistuje žádný lidský čin, byť by mohl být jakkoli dobrý, kterým bychom si zasloužili tak obrovský dar. Bůh nás čirou milostí přitahuje, aby nás se sebou sjednotil.
František, Evangelii gaudium, 112

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Prožívat Svatý týden následováním Ježíše znamená učit se vycházet ze sebe samých a vycházet vstříc druhým, vydávat se na periferie života, vycházet jako první vstříc našim bratrům a sestrám, zejména těm nejvzdálenějším a nejvíce opomíjeným, kteří potřebují porozumění, útěchu a pomoc. Je tolik zapotřebí přinášet živou přítomnost Ježíše, jenž je milosrdný a oplývá láskou!
František, katecheze 27. 3. 2013 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 49)

Pátý postní týden nás provází slova bl. Matky Terezy z Kalkaty, vybrané z knihy Myšlenky na každý den, kterou vydalo nakladatelství NOVÉ MĚSTO v roce 1997

5. neděle postní
Z pokory vždy vyzařuje Boží velikost a sláva. Jak úžasné jsou cesty Boží! Bůh používá pokory, nepatrnosti, bezmocnosti a chudoby, aby světu dokázal, že ho miluje.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Pondělí po 5. neděli postní
Budeme vybízet hříšníky k pokání a obracet je k Bohu svým osobním nasazením pro ně, budeme jim zvěstovat Boží milosrdenství a učit je jak dojít spásy skrze odříkání a kříž, skrze úplnou změnu mysli a srdce, vírou v Ježíšovo jméno a žitím jeho poselství lásky k Otci a k bližním.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Úterý po 5. neděli postní
Laskavost je opravdu znakem Ducha svatého a jasným znakem jeho království v nás. Ježíš se dělí o svoji radost se svými učedníky: „Aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná“ (Jan 15,11). Naše radost je dílem naší šlechetnosti, nesobeckosti a těsného spojení s Bohem; ten, kdo dává s radostí, dává nejvíce, a Bůh miluje radostného dárce.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Středa po 5. neděli postní
Budu pečlivěji zachovávat tichost srdce, abych v tichosti svého srdce lépe slyšela jeho slova útěchy a abych z plnosti svého srdce těšila Ježíše v bolestné opuštěnosti chudých.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Čtvrtek po 5. neděli postní
Jeden den prožitý o samotě s Ježíšem v nás může roznítit silnou snahu po svatosti z osobní lásky k Ježíši. Ježíš touží po naší svatosti s nevyslovitelnou vroucností. „Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení.“ (1Sol 4,3)
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Pátek po 5. neděli postní
Naše úplná odevzdanost se dnes projeví tím, že mu odevzdáme i své hříchy, abychom byli opravdu chudí. „Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3) Jste příliš velcí, příliš těžcí; není možné vás pozvednout. K tomu, abychom uznali své hříchy, potřebujeme pokoru. Uznání našich hříchů nám pomůže pozvednout se.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Sobota po 5. neděli postní
Jsem přesvědčena o Kristově lásce ke mně a mé lásce k němu? Toto přesvědčení je jako sluneční světlo, které nechává proudit mízu života a rozkvétat poupata svatosti. Toto přesvědčení je skála, na níž se buduje svatost.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Do čtvrtého postního týdne - se slovy sv. otce Pia z Pietrelciny

4. neděle postní
Snaž se, nakolik je to možné vzhledem k tvým schopnostem a slabostem, abys vždycky chtěl konat dobro.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep.IV 396)

Pondělí po 4. neděli postní
Nevěřit v Ježíšovu lásku a v jeho odpuštění by znamenalo urážet Srdce toho, kdo nás tak něžně miluje.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. II 236)

Úterý po 4. neděli postní
Měj se na pozoru před skrupulemi a úzkostlivosti svědomí. Měj velkou důvěru v jeho milosrdenství a dobrotivost.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. IV., 419)

Středa po 4. neděli postní
Pohleďte na toho apoštola, který kráčí po vodách, strach ho ohrožuje, že ztrácí důvěru v Pána. Je tedy jasné, že strach působí více škody než ohrožení samo.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 576)

Čtvrtek po 4. neděli postní
Otevřete své srdce bezmezné důvěře v Ježíše a věřte, že on rozhodně není nějaký ukrutný vymahač dluhů, nýbrž Beránek, který snímá hříchy světa.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. II. 60)

Pátek po 4. neděli postní
Musíme snášet sebe samotné v našich vlastních slabostech a pádech. Je také třeba učit se snášet pokojně nedokonalosti těch druhých.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 922)

Sobota po 4. neděli postní
Pokračuj v této touze líbit se Ježíši. A on, jenž je nesmírně dobrý a není žádný hnidopich, odmění tato tvá svatá přání tím, že ti dá růst a povede tě kupředu.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 98)


Třetí postní týden nás budou doprovázet slova sv. Jana Pavla II.

3. neděle postní
Církev předkládá svému Pánu radosti a naděje, bolesti a obavy celého světa. A On dává jako účinný lék Boží milosrdenství a žádá své služebníky, aby se stali jeho nástroji.
Sv. Jan Pavel II., Regina coeli 27. dubna 2003

Pondělí po 3. neděli postní

Církev žije svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosrdenství.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 113

Úterý po 3. neděli postní
Víme, že Bůh, který je bohatý v milosrdenství, nikomu ze svých synů neuzavírá srdce.
Sv. Jan Pavel II., Reconciliatio et paenitentia 10

Středa po 3. neděli postní
Odevzdávejte budoucím generacím poselství o Božím milosrdenství, kterému se zalíbilo toto místo, a na kterém se zjevilo světu. Na konci dvacátého století je zřejmé, že svět potřebuje toto poselství více než kdykoliv předtím. zaneste ho novému století jako kvas naděje a záruku spásy.
Sv. Jan Pavel II., Krakov-Blonia 15. června 1999

Čtvrtek po 3. neděli postní
Církev usiluje o projevy milosrdenství lidem skrze jiné lidi. V tom spatřuje nutný předpoklad snahy o lepší, více lidský svět.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 15

Pátek po 3. neděli postní
Církev si uchovává svátost pokání a tím výrazně potvrzuje i svou víru v tajemství vykoupení jako v živou skutečnost, která odpovídá vědomí viny a touhám svědomí.
Sv. Jan Pavel II., Redemptor hominis 177

Sobota po 3. neděli postní
V učení proroků označuje milosrdenství zvláštní sílu lásky, která je větší než hřích a nevěrnost vyvoleného národa.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 38Druhý postní týden nás budou doprovázet slova Pána Ježíše ve zjevení sv. Sr. Faustyně Kowalské.

2. neděle postní
Dávám ti tři způsoby, jak prokazovat milosrdenství bližním: první – skutkem, druhý – slovem, třetí – modlitbou; v těch třech způsobech je uzavřena plnost milosrdenství a jejich naplňování je nepřekonatelným důkazem lásky ke mně. Tímto způsobem duše oslavuje a vzdává úctu mému milosrdenství.

Pondělí po 2. neděli postní
Řekni, dcero má, že jsem láskou a milosrdenstvím. Když se duše přiblíží ke mně s důvěrou, naplním ji tak velkými milostmi, že bude sama pramenit na jiné duše.

Úterý po 2. neděli postní
Ať se nebojí ke mně přiblížit duše slabá a hříšná, i kdyby měla více hříchů, než je zrnek písku na zemi. Všechny ponořím do hlubin propasti mého milosrdenství.

Středa po 2. neděli postní
Duše ponořená v temnotách nezoufej, není všechno ztracené. Vstup do rozhovoru se svým Bohem, který je láska a milosrdenství samo.

Čtvrtek po 2. neděli postní
Duše, která bude důvěřovat mému milosrdenství, bude nejšťastnější, protože Já sám se o ni budu starat.

Pátek po 2. neděli postní
Ani největší nouze hříchů mě nezadrží, abych se s takovou duší spojil, ale tam kde je pýcha – tam Já nejsem.

Sobota po 2. neděli postní
S dušemi, které se budou utíkat k mému milosrdenství a také s dušemi, které budou oslavovat a hlásat jiným o mém milosrdenství, budu v hodině smrti jednat podle mého nekonečného milosrdenství.


Benedikt XVI.:

Popeleční středa
Velmi málo prospívá dát vlastní dobra druhým, když se tím naše srdce naplní marnivostí. Proto ten, kdo ví, že Bůh „vidí i to, co je skryté“, i to, že ve skrytosti bude odměněn, nehledá lidské uznání za vykonané skutky milosrdenství.
Poselství k postní době 2008

Čtvrtek po Popeleční středě
Obrátit se znamená opustit každou lidskou jistotu a jednoduše v důvěře následovat Pána. Kdo se od něj nechá získat, nemusí se bát, že svůj život ztratí. On nás totiž miluje a na kříži za nás vydal sebe samého. Ztratíme-li svůj život z lásky, nalezneme jej!
Homilie na Popeleční středu 2006

Pátek po Popeleční středě
Pravý půst je tedy zaměřen na to, abychom jedli „pravý pokrm“, kterým je konání Otcovy vůle (srov. Jan 4, 34). Jestliže tedy Adam neuposlechl Božího příkazu, že „nesmí jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla“, postem má věřící v úmyslu se pokorně podrobovat Bohu a důvěřovat v jeho dobrotu a milosrdenství.
Poselství k postní době 2009

Sobota po Popeleční středě
Návrat k Pánu je možný jako „milost“, protože je dílem Božím a plodem víry, kterou vkládáme do Jeho milosrdenství. Tento návrat k Bohu se však stane konkrétní skutečností v našem životě jedině, když Pánova milost pronikne do nitra, otřese jím a dá nám sílu „roztrhnout svá srdce“.
Homilie na Popeleční středu 2013

1. neděle postní
Kristus se nevrhl dolů. Neskočil do hlubiny. Nepokoušel Boha. Ale do hlubiny smrti, do noci opuštěnosti, do vystavenosti bezbranných sestoupil. Tohoto skoku se odvážil jako aktu lásky od Boha pro lidi. A proto věděl, že při tomto skoku nakonec může dopadnout jedině do dobrotivých rukou Otce.
Ježíš Nazaretský I. (Brno 2011), s. 38-39

Pondělí po 1. neděle postní
K lepšímu světu se přispívá pouze tím, že se koná dobro nyní a v první osobě, s veškerou vášní a kde je to jen možné, nezávisle na stranických strategiích a programech. Program křesťana – program milosrdného samaritána, Ježíšův program – je „vidoucí srdce“. Toto srdce vidí, kde je zapotřebí lásky, a podle toho jedná.
Deus caritas est, č. 31.

Úterý po 1. neděle postní
Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu jako adoptivní děti, jež byly znovuzrozeny jeho láskou.
Homilie na Popeleční středu 2008

Středa po 1. neděle postní
Obrácení je možné, protože Bůh je bohatý milosrdenstvím a veliký v lásce. Jeho milosrdenství obrozuje, vytváří v nás čisté srdce, obnovuje v nitru pevného ducha, vrací radost ze spásy (srov. Žl 50,14). Bůh totiž nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a žil (srov. Ez 33,11).
Homilie na Popeleční středu 2011

Čtvrtek po 1. neděle postní
V žádné životní situaci se nelze obejít bez modlitby, zejména ve chvílích zkoušek a těžkostí. Vždycky musíme s důvěrou klepat na bránu Páně a vědět, že On se o své děti – o nás – ve všem stará. Vědomi si svých slabostí, musíme prosit Boha o pomoc s pokorou a důvěřovat Jeho nezměrnému milosrdenství. Generální audience 1. 8. 2012

Pátek po 1. neděle postní
Co brání lidskému láskyplnému pohledu na bratra? Často je to hmotné bohatství a nasycenost, ale také upřednostňování svých zájmů a starostí přede vším ostatním. Právě pokora srdce a osobní zkušenost s utrpením se mohou ukázat jako zdroj vnitřního probuzení k soucitu a ke vnímavosti vůči druhému.
Poselství k postní době 2012

Sobota po 1. neděle postní
Ten, kterého jsme my sami probodli našimi vinami, nepřestává vylévat na svět nevyčerpatelný zdroj milosrdné lásky. Kéž lidstvo pochopí, že pouze z tohoto zdroje lze čerpat nezbytnou duchovní energii pro budování onoho štěstí a pokoje, které každá lidská bytost bez přestání hledá.
Anděl Páně 25. 2. 2007